Nestle Retail Manager

Nestle Retail Manager

Wszystko co powinieneś wiedzieć o planowaniu strategii i funkcjonowaniu firmy prowadzącej sprzedaż detaliczną.

Retail ManagerTM to planszowa symulacja, w której uczestnicy prowadzą jednostkę handlową, jaką jest sklep i tym samym poznają podstawy ekonomiczne zarządzania tego rodzaju placówką. Symulacja kształtuje strategiczne planowanie kolejnych działań, których celem jest podwyższenie rentowności sklepu. Dzięki symulacji pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, rachunek zysków i strat, amortyzacja, wskaźniki rentowności, stan magazynowy, marża, obrót, przychód, dochód, strata etc. staną się prostymi narzędziami w planowaniu bieżącej działalności. Dzięki temu będzie można przewidywać konkretne zyski sklepu oraz jasne stanie się planowanie strategicznych działań prowadzących do maksymalizacji zysków.

Retail ManagerTM kształtuje przedsiębiorcze myślenie i działanie oraz sprawia, że pracownicy rozumieją strategiczne i operacyjne działania  firmy. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, jak i operacyjne decyzje. Symulacja  osadzona jest w realiach,  zakłada zakup potrzebnych towarów, delegowanie zadań, przeprowadzenie kampanii reklamowej, udzielanie rabatów, organizowanie promocji oraz negocjacje z dostawcami.

Każdy rok działalności firmy uczestnicy zamykają stworzonym przez siebie raportem rocznym, na który składają się: rachunek zysków i strat oraz bilans, rachunek przepływu kapitału, jak również wskaźniki rentowności.  Na podstawie tych danych analizowany jest zysk sklepu, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podjęte przez nich decyzje. Następstwem analizy jest opracowanie strategii, które mogłyby podwyższyć zysk  sklepu. W kolejnym roku uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących kolejny rok działania sklepu obrazują, o ile  poprawił się zysk i jak wzrosła rentowność.

Celem symulacji Retail ManagerTM jest doskonalenie umiejętności efektywnego kreowania indywidualnej rzeczywistości biznesowej zorientowanej na osiąganie celów. Symulacja ta  umożliwia zwiększyć świadomość własnej roli w procesie organizacyjnym.  Uczestnicy rozwijają i wzmacniają wiedzę oraz umiejętności z zakresu podwyższania rentowności firmy, wpływają na wynik finansowy i wypracowują zmiany. Szkolenie realizowane o symulację biznesu trwa 2 dni, w tym oprócz symulacji planszowej poruszane są następujące tematy: własnego wpływu na kształtowanie procesów firmowych i osiąganie celów biznesowych, identyfikacji własnej roli jako menedżera  i wpływu swojej efektywności na całokształt wyników firmy oraz rozumienia swojej funkcji, zadań i  roli, jakie niesie za sobą bycie zarządzającym placówką handlową.

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem handlowym
 • Wszyscy pracownicy przedsiębiorstw handlowych
 • Przyszła kadra zarządzająca

Korzyści:

 • Uczestnicy zapoznają się z podstawami zarządzania przedsiębiorstwem handlowym.
 • Uczestnicy dostrzegą i rozumieją ekonomiczne zależności zachodzące w przedsiębiorstwie.
 • Uczestnicy będą potrafili przewidywać konkretne zyski firmy.
 • Jasne stanie się planowanie strategicznych działań w firmie, prowadzących do maksymalizacji zysków

Czas trwania: 2 dni

Liczba Uczestników: do 24 osób

Business Manger™

Business Manger™

Przedsiębiorczość i efektywność w biznesie – planszowa symulacja biznesu.

Kształtuj myślenie przedsiębiorcze i poznaj konteksty makroekonomiczne prowadzenia firmy, dobrze się przy tym bawiąc!

Business Manager™ kształtuje przedsiębiorcze myślenie i działanie, oraz sprawia, że pracownicy rozumieją strategiczne i operacyjne działania  firmy. Celem symulacji jest poznanie zasad prowadzenia firmy oraz wpływu strategii i działań operacyjnych na finalny wynik finansowy i rentowność. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, finansowe i operacyjne decyzje. Każdy rok działalności firmy uczestnicy zamykają stworzonym przez siebie raportem rocznym, na który składają się: rachunek zysków i strat, bilans, Cash-flow, wskaźniki rentowności. Na podstawie tych danych analizowany jest zysk przedsiębiorstwa, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podjęte przez nich decyzje. Następstwem analizy jest opracowanie strategii, które mogłyby podwyższyć zysk firmy. W kolejnym roku uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących kolejny rok działania firmy obrazują, o ile  poprawił się zysk i jak wzrosła rentowność  przedsiębiorstwa.

Przebieg gry:

 • Przeprowadzenie symulacji Business Manager™ trwa dwa dni. Uczestnicy symulują pracę przedsiębiorstwa i obserwują rezultaty swoich działań analizując odpowiednie wskaźniki ekonomiczne.
 • Symulacja przedstawia model, w którym przez wiele  lat przedsiębiorstwo prosperowało bardzo dobrze i przynosiło duże zyski. W ostatnim okresie uwarunkowania ekonomiczne zmieniły się. Głównie z powodu wzrostu konkurencji i zyski firmy wyraźnie zmniejszyły się.
 • Uczestnicy symulacji, jako zespół menedżerów  jest zmuszony do działań ochronnych  swojej firmy. Zadaniem jest ponowne doprowadzenie  firmy do sukcesu.
 • Od samego początku symulacji skala przedsięwzięcia jest wyraźnie  widoczna dzięki przydziałowi konkretnych aktywów do poszczególnych sekcji /departamentów przedstawionych na planszy.
 • Dyskutowane są oczekiwania akcjonariuszy/właścicieli oraz stopień ich zaspokojenia dzięki analizie odpowiednich wskaźników, np. zysk, rentowność, stopa zwrotu kapitału.

Dzięki symulacji…

 • uczestnicy dowiedzą się, jak działa przedsiębiorstwo,
 • dowiedzą się po co optymalizować procesy i racjonalizować koszty działalności przedsiębiorstwa,
 • uczestnicy dostrzegą swój wpływ na kształtowanie zysków firmy
 • dowiedzą się,  jak buduje się strategie
 • uczestnicy poznają procesy przedsiębiorstwa,  identyfikują własną rolę w nim  i wpływ swojej efektywności na całokształt wyników
 • uczestnicy poznają wzajemne relacje i powiązania poszczególnych działów/obszarów  firmy,
 • zrozumieją oraz nauczą się „czytać” i stosować wskaźniki –RZiS, Bilans, ROS,ROA,ROE, Cash-Flow, BEP, i inne
 • poznają i zrozumieją zarządzanie zasobami (finansami) w przedsiębiorstwie
 • uczestnicy dyskutują o oczekiwaniach udziałowców firmy, które następnie wyraża się poprzez wskaźniki rentowności charakterystyczne dla danej firmy.
 • uczestnicy nie tylko mają szansę budować relacje z innymi  uczestnikami, ale również realizują zamysł systemowej współpracy w codziennej rzeczywistości
 • uczestnicy doskonale się bawią i integrują

Korzyści dla uczestników z gry:

 • symulacja wykorzystuje interaktywną współpracę wszystkich uczestników
 • realizuje prostą zasadę: planujesz – działasz – analizujesz – usprawniasz – dzięki temu uczestnicy biorą udział w symulowanej rzeczywistości, mogą rozwijać kreatywne myślenie i wypróbowywać wiele różnych rozwiązań – zarówno tych dobrych, jak i złych.
  • Dlaczego? – Bo nie ponoszą konsekwencji ewentualnych błędów – w końcu i na szczęście to tylko gra!
  • Co dzięki temu zyskują?! Skuteczne rozwiązania do zastosowania w praktyce – tak, aby maksymalnie ograniczyć popełniane błędy w „realu”. Tak, aby budować i usprawniać!
 • symulacja jest  elementem integracyjnym – buduje zespół, jednoczy wokół wspólnych celów
 • symulacja kształtuje pożądane postawy i wartości firmowe
 • symulacja jest elementem wzmacniającym postawy pracownicze
 • w trakcie symulacji uczestnicy nie tylko mają szansę budować relacje z innymi  uczestnikami, ale również realizują zamysł systemowej współpracy w codziennej rzeczywistości
Bank Emotion™

Bank Emotion™

Doświadcz istoty bankowości!

BankEmotionTM jest symulacyjną grą planszową, która w realistyczny sposób przybliża uczestnikom podstawy zarządzania bankiem.

Po co grać?
Cel gry to przedstawienie uczestnikom podstaw zarządzania bankiem detalicznym w praktyce.

Przebieg gry:

Pięć banków rywalizuje ze sobą o klientów i udział na rynku. Każdy 3-4 osobowy zespół wciela się w rolę zarządu lub kadry zarządzającej  jednego z tych banków. Zadaniem managerów jest osiągnięcie jak najlepszych wyników finansowych dla swojej instytucji. Na początku gry zostają rozdzielone role pomiędzy członków zespołu i założone banki, zaś pierwszym zadaniem nowego zarządu i kadry zarządzającej jest opracowanie strategii w oparciu o określone uwarunkowania formalno-prawne. Banki otrzymują dane makroekonomiczne, dotyczące m.in. wysokości stóp procentowych na rynku kapitałowym oraz na rynku pieniężnym. Mają dostęp do prognoz dotyczących przyszłej koniunktury, które wraz z aktualnymi wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi mają wpływ na notowania na giełdzie papierów wartościowych oraz na kursy walutowe.

Zgodnie z przyjętą strategią ustalany jest budżet, zatrudniani pracownicy, zabezpieczone wszelkie ryzyka (płynności, kredytowe, stopy procentowej), a także tworzone są kanały dystrybucji np. w obrębie usług finansowych. Od tego momentu rozpoczyna się działalność operacyjna. Każdy bank oferuje rynkowi swoje kredyty oraz stara się pozyskać z rynku jak najlepsze depozyty. Następuje transformacja zapadalności terminów i kwot pasywów i aktywów. Rating kredytobiorców decyduje o udzieleniu kredytu. Banki mogą refinansować się na rynku kapitałowym lub angażować posiadane własne środki. Jako lokatę kapitału mogą wybrać obligacje skarbowe, pożyczki udzielone w dewizach, akcje, opcje, futures’y, swapy. Rok zamykany jest rachunkiem zysków i strat oraz bilansem. Naruszenie zasad dotyczących kapitału własnego i płynności może spowodować straty i doprowadzić do odebrania bankowi licencji.

Dzięki grze:

 • uczestnicy zrozumieją zasadnicze zagadnienia związane z zarządzaniem bankiem,
 • uczestnicy, poprzez doświadczanie rzeczywistych sytuacji z obszaru zarządzania działalnością operacyjną banku, znacznie szybciej przyswajają niezbędną wiedzę w tym zakresie,
 • przybliżone zostaną aspekty tworzenia strategii promocji i dystrybucji produktów bankowych na konkurencyjnym rynku,
 • uczestnicy będą mogli przełożyć strategię banku na działanie operacyjne.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

 • W jaki sposób można wpływać na wyniki finansowe banku?
 • Jak ustalać strategię działania banku?
 • W jaki sposób powiązać działalność operacyjną banku, zgodną z przyjętą strategią?
 • Co oznaczają pojęcia takie jak: płynność finansowa, rating, futures’y, swapy?
 • Jak obliczać rachunek zysków i strat oraz bilans i jak korzystać z tych danych w planowaniu działań banku?

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca banku
 • Pracownicy liniowi i specjaliści banku
 • Wszyscy, którzy chcą zrozumieć działalność operacyjną banku
 • Pracownicy banków bez wykształcenia o kierunku bankowym
 • Studenci bankowości
 • Praktykanci

Czas trwania: 2-4 dni

Service World™

Service World™

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu firmy usługowej!

Symulacja Service WorldTM przekazuje know-how z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem usługowym oraz uczy myślenia zorientowanego na proces.
Po co grać?
Celem gry jest poznanie mechanizmów i procesów zachodzących w firmie usługowej oraz ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
Dzięki grze:

 • zdobywanie wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest przyjemnością – nauka poprzez doświadczenie,
 • metody zwiększania przychodów staną się proste i przejrzyste, przez co zmotywują uczestników do zastosowania ich w praktyce,
 • pojęcia ekonomiczne, takie jak bilans, punkt rentowności, P&L, amortyzacja, ROA, ROS, etc. staną się realnym narzędziem w kształtowaniu wyników firmy usługowej,
 • każdy uczestnik zrozumie, że jakość jego pracy ma przełożenie na wynik finansowy firmy,
 • przełamane zostaną bariery dzielące kadrę zarządzającą i pracowników szeregowych,
 • zostaną zdefiniowane konkretne metody, mające doprowadzić do zwiększenia efektywności pracy i polepszenia wyników przedsiębiorstwa.

Przebieg gry:
Jeszcze przed rozpoczęciem gry – przy podziale wartości pomiędzy poszczególne pozycje aktywów trwałych i obrotowych – uczestnicy poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa usługowego. W trakcie symulacji gracze przechodzą kolejne stadia procesu tworzenia wartości dodanej, wraz z kolejnymi etapami: przyjęciem zlecenia, jego realizacją i rozliczeniem. Poruszana jest przy tym problematyka zróżnicowanych wymagań wobec pracowników i niezbędnych kompetencji, w różnych fazach realizacji zlecenia. Podczas gry uczestnicy tworzą bilans, rachunek zysków i strat oraz ustalają wskaźniki rentowności dla przedsiębiorstw usługowych. Na podstawie tych wyliczeń zostaje przedstawione działanie stworzonych przez pracowników metod mających umożliwić przebieg procesów.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

 • Jak funkcjonuje firma usługowa?
 • Jak obliczyć wynik finansowy firmy?
 • Jak wpływać na wynik finansowy firmy?
 • Co oznaczają poszczególne wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać?
 • Gdzie szukać źródeł finansowania przedsiębiorstwa?
 • W jaki sposób racjonalizować koszty działalności usługowej?

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie średniego i niższego szczebla w firmach usługowych
 • Pracownicy firm usługowych
 • Przedsiębiorcy segmentu SOHO
 • Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność
 • Uczniowie i studenci kierunków ekonomicznych, biznesowych

Czas trwania: 2 dni

Retail Manager™

Retail Manager™

Wszystko co powinieneś wiedzieć o planowaniu strategii i funkcjonowaniu firmy prowadzącej sprzedaż detaliczną.

Retail ManagerTM to planszowa symulacja, w której uczestnicy prowadzą jednostkę handlową, jaką jest sklep i tym samym poznają podstawy ekonomiczne zarządzania tego rodzaju placówką. Symulacja kształtuje strategiczne planowanie kolejnych działań, których celem jest podwyższenie rentowności sklepu. Dzięki symulacji pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, rachunek zysków i strat, amortyzacja, wskaźniki rentowności, stan magazynowy, marża, obrót, przychód, dochód, strata etc. staną się prostymi narzędziami w planowaniu bieżącej działalności. Dzięki temu będzie można przewidywać konkretne zyski sklepu oraz jasne stanie się planowanie strategicznych działań prowadzących do maksymalizacji zysków.

Retail ManagerTM kształtuje przedsiębiorcze myślenie i działanie oraz sprawia, że pracownicy rozumieją strategiczne i operacyjne działania  firmy. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, jak i operacyjne decyzje. Symulacja  osadzona jest w realiach,  zakłada zakup potrzebnych towarów, delegowanie zadań, przeprowadzenie kampanii reklamowej, udzielanie rabatów, organizowanie promocji oraz negocjacje z dostawcami.

Każdy rok działalności firmy uczestnicy zamykają stworzonym przez siebie raportem rocznym, na który składają się: rachunek zysków i strat oraz bilans, rachunek przepływu kapitału, jak również wskaźniki rentowności.  Na podstawie tych danych analizowany jest zysk sklepu, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podjęte przez nich decyzje. Następstwem analizy jest opracowanie strategii, które mogłyby podwyższyć zysk  sklepu. W kolejnym roku uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących kolejny rok działania sklepu obrazują, o ile  poprawił się zysk i jak wzrosła rentowność.

Celem symulacji Retail ManagerTM jest doskonalenie umiejętności efektywnego kreowania indywidualnej rzeczywistości biznesowej zorientowanej na osiąganie celów. Symulacja ta  umożliwia zwiększyć świadomość własnej roli w procesie organizacyjnym.  Uczestnicy rozwijają i wzmacniają wiedzę oraz umiejętności z zakresu podwyższania rentowności firmy, wpływają na wynik finansowy i wypracowują zmiany. Szkolenie realizowane o symulację biznesu trwa 2 dni, w tym oprócz symulacji planszowej poruszane są następujące tematy: własnego wpływu na kształtowanie procesów firmowych i osiąganie celów biznesowych, identyfikacji własnej roli jako menedżera  i wpływu swojej efektywności na całokształt wyników firmy oraz rozumienia swojej funkcji, zadań i  roli, jakie niesie za sobą bycie zarządzającym placówką handlową.

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem handlowym
 • Wszyscy pracownicy przedsiębiorstw handlowych
 • Przyszła kadra zarządzająca

Korzyści:

 • Uczestnicy zapoznają się z podstawami zarządzania przedsiębiorstwem handlowym.
 • Uczestnicy dostrzegą i rozumieją ekonomiczne zależności zachodzące w przedsiębiorstwie.
 • Uczestnicy będą potrafili przewidywać konkretne zyski firmy.
 • Jasne stanie się planowanie strategicznych działań w firmie, prowadzących do maksymalizacji zysków

Czas trwania: 2 dni

Liczba Uczestników: do 24 osób

Profit Pilot

Profit Pilot

PROFIT PILOT™

“REALIZACJA STRATEGII SPRZEDAŻY W DZIAŁANIACH OPERACYJNYCH”

warsztat  oparty o planszową symulację biznesu

Celem warsztatu PROFIT PILOT™ jest zwiększenie świadomości jak osiągać cele biznesowe.

Symulacja PROFIT PILOT™ oparta jest na najskuteczniejszym mechanizmie – cyklu Kolba: oceniasz – planujesz – decydujesz – działasz. Celem symulacji rynku sprzedaży jest wypracowanie praktycznych rozwiązań prowadzących do podniesienia rentowności firmy handlowej, zrozumienia własnej roli w procesie i realizacji celów firmy oraz   wzmocnienia postawy  odpowiedzialności za efektywność biznesową.

PROFIT PILOT™ to planszowa symulacja i gra strategiczna, w której uczestnicy przez kolejne 2 lata zarządzają firmą handlową.  Symulacja kształtuje strategiczne planowanie kolejnych działań, których celem jest podwyższenie wydajności i rentowności bieżących, jak i długoterminowych działań. Podczas symulacji uczestnicy będący menedżerami i pracownikami firmy, mają za zadanie wypracować jak największe zyski, określając strategię sprzedaży oraz uwzględniając konkurencję na rynku. Symulacja przewiduje praktyczne rozwiązania wykorzystywane w planowaniu działań w organizacjach handlowych i dystrybucyjnych.

Uczestnicy symulacji PROFIT PILOT™ znajdą odpowiedź na pytania:

 • Jak funkcjonuje organizacja sprzedażowa?
 • Gdzie znaleźć i jak wykorzystać potencjalne źródła zysków?
 • Gdzie poszukiwać dochodów?
 • W jaki sposób wspierać sprzedaż?
 • Co warunkuje zyski ze sprzedaży?
 • Jak zwiększać wyniki sprzedaży?
 • Jak zwiększać osiągane zyski ze sprzedaży?
 • W jaki sposób redukować koszty bieżącej działalności?
 • W jaki sposób współpracować efektywnie z innymi działami firmy?
 • Jak rozumieć i kształtować swoją rolę w biznesie?
 • Jak podwyższyć własną efektywność pracy?

Uczestnicy dowiedzą się także o:

 • Roli marży i czynnikach od których zależy jej wielkość
 • Sposobach kategoryzacji klientów
 • Budowaniu hierarchii ważności klientów
 • Kosztach sprzedaży
 • Sposobach optymalizacji procesu sprzedaży
 • Sposobach wyszukiwania nowych klientów

 

Dzięki symulacji PROFIT PILOT™ pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, rachunek zysków i strat, wskaźniki rentowności, stan magazynowy, marża, skonto, rabat, obrót, przychód, dochód, strata, B.E.P. etc. staną się prostymi narzędziami w planowaniu bieżącej działalności handlowej. Dzięki temu będzie można przewidywać konkretne zyski ze sprzedaży oraz jasne stanie się planowanie strategicznych działań prowadzących do maksymalizacji zysków. Każdy uczestnik doświadcza, jakie konsekwencje przynoszą podejmowane przez nich decyzje oraz w jaki sposób jakość i wartość jego pracy ma bezpośrednie przełożenie na wynik finansowy.

Dzięki symulacji PROFIT PILOT™ uczestnicy będą potrafili:

 • Efektywnie, kompleksowo i relacyjne analizować dane i fakty – w tym również czynniki finansowe i ekonomiczne.
 • Prowadzić analizy danych sprzedażowych prowadzące do wyznaczenia kierunku działań strategicznych i realizacji na poziomie operacyjnym.
 • Wykorzystywać w bieżącej działalności narzędzia analiz  wyznaczających kierunek działań bieżących, strategicznych – krótko i długoterminowych.
 • Stawiać cele, planować i podejmować decyzje w perspektywie krótko
  i długoterminowej.
 • Analizować i diagnozować szeroki kontekst makro i mikro ekonomiczny bieżącej działalności biznesowej oraz przyszłej strategii i podejmowanych decyzji.
 • Oceniać przeszłe zdarzenia, wyciągać wnioski i wdrażać ulepszenia.
 • Wprowadzać efektywne i wydajne zmiany koncentrując się na przyszłych wynikach biznesowych.
 • Realnie i praktycznie wykorzystywać narzędzia analiz danych (finansowych, ekonomicznych, czynników zewnętrznych i wewnętrznych).
 • Kształtować strategiczne planowanie własnych działań mających wpływ na efektywność, wydajność i rentowność organizacji.
 • Podejmować decyzję i działania optymalizujące koszty i zwiększające rentowność; wpływać na wynik finansowy i wypracowywać zmiany realizujące strategię organizacji.
 • Innymi słowy, uczestnicy PROFIT PILOT™ poznają, jak można zapewnić firmie długoterminowy, gwarantowany dochód dzięki swojej postawie, identyfikacji
  z celami firmy  i działaniom  pro-biznesowym.

Grupa docelowa:

 • Wszyscy pracownicy sprzedaży (kadra zarządzająca, handlowcy, pracownicy wsparcia)
 • Studenci wyższych uczelni i uczniowie szkół ekonomicznych

Czas trwania: 2 dni

Grupa: do 24 osób

MaxCom

MaxCom

MAXCOM

Po co grać?
Gra MaxCom to gra komunikacyjno – decyzyjna nastawiona na rozwój umiejętności współpracy w grupie.

Opis gry:
Gra MaxCom™ jest grą decyzyjną z elementami rozwiązywania problemów, nastawioną na rozwój umiejętności współpracy w grupie i budowanie orientacji na interes grupowy. Gra jest symulacją działania sieci oddziałów firmy MaxCom położonych w jednym regionie. W trakcie rozgrywki zarządcy poszczególnych oddziałów muszą ze sobą współpracować by rozwiązać jak najwięcej problemów trapiących oddziały spółki, jednocześnie osiągając przyzwoity wynik finansowy.

 

Głównym celem graczy jest poprawa kondycji spółki MaxCom. Aby to osiągnąć gracze współpracują ze sobą przez 18 miesięcy koordynując działania poszczególnych oddziałów mające na celu realizację zmian w ich działaniu, korzystnych dla spółki. Dodatkowym celem graczy jest także maksymalizacja zysku ekonomicznego spółki w trakcie 18 miesięcy oraz zadbanie o zadowolenie pracowników.

Dzięki grze:
Gra MaxCom jest nastawiona na rozwój umiejętności współpracy w grupie, a w szczególności:

 • umiejętność organizacji i koordynacji działań przez członków grupy
 • umiejętność komunikacji między poszczególnymi członkami grupy
 • zdolność podejmowania decyzji w grupie
 • umiejętność wypracowywania wspólnych wartości grupowych
 • umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie
 • świadomość własnych mocnych i słabych stron w pracy grupowej

Dodatkowo, z racji nieantagonistycznego charakteru rozgrywki i stosunkowo prostych zasad, gra może spełniać także funkcje integracyjne.

Grupa docelowa:
Specjaliści (w tym działy IT, produkcja, logistyka), kadra managerska, pracownicy średniego szczebla

Czas trwania:

8 godzin