Rola menedżera – ulepszanie umiejętności interpersonalnych

Ramowy program usługi

Zrozumienie roli menedżera

 •  tworzenie własnego wizerunku poprzez budowanie poczucia własnej wartości,  rozwijanie orientacji nastawionej na samokierowanie i pozytywne myślenie, mechanizm myślenia kreatywnego
 • identyfikacja z firmą, jej filozofią a cele indywidualne ludzi w firmie
 • identyfikowanie swej roli w firmie i miejsca w zespole
 • funkcje i zadania menedżera –  metoda krzyżowa
 • podstawowe kompetencje menedżera –  siatka kompetencji

Ulepszanie umiejętności interpersonalnych

 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • budowanie wiarygodności i zaufania w kontaktach interpersonalnych
 • komunikacja z podwładnymi, przełożonymi i osobami na tym samym stanowisku
 • elementy dobrego i złego porozumiewania się
 • rola emocji w procesie komunikacji
 • czynniki i techniki wpływające na efektywność komunikacji
 • proces komunikacji
 • model czterech aspektów wiadomości
 • style komunikacji
 • aktywne słuchanie
 • efektywny przekaz informacji

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Zdobycie umiejętności menadżerskich oraz interpersonalnych wg programu szkolenia.

Grupa docelowa

Menadżerowie i pracownicy wszystkich szczebli w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach, specjaliści, przedsiębiorcy oraz właściciele firm.