Zarządzanie zmianą

[custom_table]

plansza gry szkoleniowej Change Manager

[/custom_table]

Gra Szkoleniowa Change Manager

Po co grać?

Gra CHANGE MANAGER™ to strategiczna gra decyzyjna poświęcona skutecznemu wdrażaniu zmian w przedsiębiorstwie.

 Opis gry:

Uczestnicy zostają podzielni na 4 osobowe zespoły, które przejmują kontrolę nad przedsiębiorstwem w słabej kondycji finansowej i o nieefektywnym procesie biznesowym. W toku symulacji uczestnicy zaplanują i przeprowadzą w firmie szereg zmian, które doprowadzą do poprawy kondycji spółki. W tym celu wezmą udział w trzech modułach gry:

Moduł 1) Rozumienie procesu i efektywność kosztowa– w tym module uczestnicy zapoznają się z sytuacją firmy, przebiegiem jej procesów biznesowych oraz obiegiem pieniądza w przedsiębiorstwie, a następnie identyfikują kluczowe obszary, w których należało będzie wdrożyć zmiany. W planowaniu zmian biorą oni pod uwagę realia rynkowe i perspektywę  interesariuszy przedsiębiorstwa.

Moduł 2) Otoczenie – uwarunkowania społeczne zmian – w tym module uczestnicy poznają narzędzie do planowania i mapowania otoczenia zmian – (matryca ‘six-FM’). Narzędzie to służy do identyfikacji czynników sprzyjających i utrudniających wprowadzeniu planowanych zmian w różnych obszarach firmy.

Moduł 3) Zmiana jako projekt – planowanie strategiczne, szacowanie ryzyka – w tym module uczestnicy najpierw planują zmiany w firmie od strony procesowej i finansowej, a następnie w toku 8 rund symulacji analizują ich efekty i konsekwencje finansowe, z możliwością modyfikacji przyjętej strategii. W podejmowanych decyzjach uczestnicy muszą brać pod uwagę czynniki finansowe, ale także społeczne i technologiczne, które rodzą ryzyko w obszarze otoczenia zmian.

Dzięki grze:

Gra CHANGE MANAGER™ jest nastawiona na rozwój:

– świadomości o uwarunkowaniach skutecznego wdrażania zaplanowanych zmian w   firmie,

– umiejętności radzenia sobie w efektywnym wdrażaniu zmian.

Uczestnicy poznają dzięki niej:

  • Uwarunkowania finansowe i biznesowe wprowadzanych zmian;
  • Strategiczną rolę zmian w przedsiębiorstwie;
  • Sposób szacowania kosztów i korzyści z wdrażanych zmian;
  • Widzenie zmiany jako projektu rozłożonego na etapy;
  • Ryzyko finansowe związane ze zmianami;
  • Społeczne uwarunkowania powodzenia zmian;
  • Praktyczne narzędzia do planowania zmian i mapowania ich otoczenia w organizacji (matryca ‘six-FM’)

Grupa docelowa:

specjaliści managerowie średniego i wyższego szczebla – w szczególności działy: IT, produkcja, logistyka, HR, sprzedaż

Czas trwania: 8 – 16 godzin dydaktycznych