Easy Business Junior Manager™

Symulacje Biznesowe Easy Bussiness Junior Manager

Kształtuj myślenie przedsiębiorcze i poznaj konteksty makroekonomiczne prowadzenia firmy, dobrze się przy tym bawiąc!


Po co grać?
Celem gry jest poznanie zasad prowadzenia firmy oraz wpływu obranej strategii i działań operacyjnych na finalny wynik finansowy.

Przebieg gry:
Easy Business JuniorManagerTM to symulacja planszowa, w której konkuruje ze sobą do 6 firm. Uczestnicy przejmują role kadry zarządzającej, której celem staje się takie poprowadzenie własnej firmy, by wyeliminowała ona konkurencję. Z takim zamierzeniem muszą oni odpowiednio obserwować rozwój rynku oraz zachowanie konkurencyjnych firm. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, jak i operacyjne decyzje. Firma musi spełniać następujące funkcje: marketing i sprzedaż, zakupy, magazynowanie i produkcja. Symulacja odbywa się w cyklach kwartalnych, w których należy: rozplanować rynki zbytu, zamówienia, zakupy i logistykę surowców oraz wyprodukowanych dóbr, a także zaplanować nowe inwestycje i produkty.
Każdy rok uczestnicy zamykają stworzonym dla swoich firm raportem rocznym, na który składają się: rachunek zysków i strat oraz bilans, rachunek przepływu kapitału, jak również wskaźniki rentowności. Na podstawie tych danych analizowany jest zysk przedsiębiorstwa, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podjęte przez nich decyzje. Następstwem analizy jest opracowanie strategii, które mogłyby podwyższyć zysk firmy. W kolejnym roku uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących kolejny rok działania firmy obrazują, o ile poprawił się zysk i jak wzrosła produktywność przedsiębiorstwa.
Symulacja Easy Business Junior ManagerTM może obejmować do 6 lat działania dowolnej firmy. Obok zagadnień rentowności prowadzenia przedsiębiorstwa uczestnicy poznają podstawy rachunku zysków i kosztów firmowych.

Dzięki grze:

 • jasne staną się trudne konteksty makroekonomiczne, przekazywane w sposób praktyczny, a sama symulacja przebiega w atmosferze dobrej zabawy,
 • uczestnicy poznają procesy, które wpływają na ostateczny kształt ceny produktu (dostawa, produkcja, sprzedaż),
 • uczestnicy poznają wzajemne relacje poszczególnych działów firmy,
 • uczestnicy uczą się pracować z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat oraz obliczają wskaźniki rentowności firmy i analizują ich wyniki,
 • uczestnicy rozróżniają pojęcia takie jak: inwentaryzacja i inwentarz,
 • uczestnicy poznają różne możliwości finansowania firmy i pozyskiwania kapitału,
 • uczestnicy dowiadują się, co kryje się pod pojęciem: koszty stałe w firmie (administracja, sprzedaż, marketing, badania i rozwój),
 • uczestnicy poznają efekty działań usprawniających produkcję, takich jak np.: zredukowanie zapasów, czy automatyzacja procesów produkcyjnych,
 • uczestnicy uczą się podejmowania decyzji i tworzenia zespołu,
 • uczestnicy dyskutują o oczekiwaniach udziałowców firmy, które następnie wyraża się poprzez wskaźniki rentowności charakterystyczne dla danej firmy.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

 • Jakie produkty wprowadzić na rynek i jak je produkować?
 • Na których rynkach rozprowadzać produkty?
 • Jak zaplanować inwestycje?
 • Jak pozyskać nowe fundusze?
 • Jak podejmować decyzje personalne?

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem
 • Przyszła kadra zarządzająca
 • Właściciele firm
 • Studenci

Czas trwania: 2-3 dni