Kierowanie przez motywację

Ramowy program usługi

 • struktura potrzeb, hierarchia motywów
 • modele motywacji do pracy motywacyjna funkcja celów źródła zadowolenia i niezadowolenia w środowisku pracy
 • wzbogacanie treści pracy
 • zasady skutecznego motywowania (planowanie i kontrolowanie)
 • chwalenie i gniewanie się z dobrym skutkiem
 • cele firmy  a interesy ludzi
 • ocena pracowników jako element motywacji do pracy
 • kryteria oceniania
 • techniki i sposoby oceniania pracowników
 • indywidualne motywowanie
 • motywowanie a motywacja
 • motywacja a cechy osobowe
 • poza finansowe sposoby motywowania
 •  działania menedżera służące motywowaniu

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Zdobycie umiejętności z zakresu kierowania zespołem opartym na motywowaniu pracowników wg programu szkolenia.

Grupa docelowa

Menadżerowie i pracownicy wszystkich szczebli w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach, specjaliści, przedsiębiorcy oraz właściciele firm.