Negocjacje

[custom_table]

Gra szkoleniowa Turniej Komunikacyjny Gra szkoleniowa Business Relations

Gra szkoleniowa Enterprize

Gra szkoleniowa Sztuka Perswazji

[/custom_table]

TURNIEJ NEGOCJACYJNYGra szkoleniowa Turniej Komunikacyjny

Po co grać?
Turniej negocjacyjny jest dobrą okazją do praktycznego ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych i komunikacyjnych w silnie motywującej atmosferze turnieju.

Opis gry:
Turniej składa się z ośmiu gier negocjacyjnych rozgrywanych systemem pucharowym lub punktowym, prowadzących do wyłonienia osoby lub zespołu (w zależności od sposobu rozgrywania gier) o najlepszych umiejętnościach negocjacyjnych i komunikacyjnych.
Gry używane podczas turnieju są skonstruowane jak normalne gry negocjacyjne używane podczas szkoleń – składają się z ról każdej ze stron negocjacji, informacji wspólnych oraz dodatkowych informacji, które dostarczane są graczom przez trenera w trakcie rozgrywki. Turniej zaopatrzony jest w mechanizmy umożliwiające porównywanie wyników między grami.

Dzięki grze:
Udział w turnieju ćwiczy następujące zdolności związane z procesem negocjacji:

 • umiejętność definiowania i analizowania własnych celów negocjacyjnych i alternatyw
 • zdolność tworzenia i elastycznej modyfikacji planu negocjacji
 • umiejętność praktycznego wykorzystania technik negocjacyjnych
 • umiejętność komunikacji z drugą stroną negocjacji i jasnego określania własnych oczekiwań co do przebiegu negocjacji, a także wspólnych i rozbieżnych interesów
 • zdolność do panowania nad emocjami i unikania uproszczonego postrzegania partnera w negocjacjach

Turniej negocjacyjny oprócz tego, ze realizuje cele szkoleniowe, ma także walory rozrywkowe i jest atrakcyjnym narzędziem do użycia na wyjazdach integracyjnych i motywacyjnych dla pracowników:

Grupa docelowa:
Specjaliści, pracownicy średniego szczebla (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe), kadra kierownicza, osoby potrzebujące podstawowej wiedzy w zakresie prowadzenia negocjacji

Czas trwania:

2 dni

BUSINESS RELATIONSGra szkoleniowa Business Relations

Po co grać?
Gra „Business Relations” to gra negocjacyjna przeznaczona do rozwijania umiejętności budowania relacji i tworzenia długofalowych relacji „wygrany – wygrany”.

Opis gry:
W trakcie rozgrywki gracze wcielają się w zarządców małych przedsiębiorstw handlowo produkcyjnych z branży motoryzacyjnej rozsianych po całej Polsce. Rozpoczynając grę mają oni możliwość rywalizowania o klientów na różnych rynkach, zmagają się także z działaniami konkurencji z zagranicy. Gra daje uczestnikom liczne możliwości tworzenia koalicji, wchodzenia w negocjacje dwustronne, a także stawia przed różnymi sytuacjami wymagającymi strategicznej współpracy i zaufania.

Rozgrywka zbudowana jest z etapów, z których każdy stanowi prezentację określonego problemu związanego z budowaniem relacji biznesowych, kolejne moduły dotykają kwestii takich jak:

 • Wizerunek i rola negocjatora
 • Rozumienie partnera w negocjacjach
 • Wymiana ustępstw
 • Poszukiwanie rozwiązań na zasadzie „wygrany – wygrany”
 • Weryfikacja i nadzór realizacji zobowiązań

Gra rozgrywana jest jednocześnie przez 6 dwuosobowych zespołów przy jednym stoliku, a wygrywa ją ten zespół, który najskuteczniej połączy elementy rywalizacji na konkurencyjnym rynku z rozbudowanymi kontaktami i relacjami biznesowymi.

Dzięki grze:
Gra „Business Relations” jest nastawiona na rozwój umiejętności negocjacji relacyjnych, a w szczególności:

 • Rozumienia partnera w negocjacjach
 • Praktycznego wykorzystania wiedzy o procesie negocjacji
 • Znajomości technik budowania relacji biznesowych
 • Rozumienia uwarunkowań strategicznych i interpersonalnych wpływających na kształtowanie dobrych relacji w biznesie
 • Świadomego zarządzania własnym wizerunkiem jako negocjatora

Grupa docelowa:
Pracownicy zajmujący się negocjacjami z elementami budowania relacji, w szczególności handlowcy, pracownicy działów obsługi klienta

Czas trwania:
5-6 godzin


ENTERPRIZEGra szkoleniowa Enterprize

Po co grać?

Gra „Enterprize” to gra negocjacyjna symulująca proces negocjacji handlowych między dwoma spółkami, przeznaczona dla osób, które na co dzień maja kontakt z klientem i mają wpływ na warunki na jakich zawierane są umowy.

Opis gry:
Enterprize™ jest symulacją dwustronnych negocjacji handlowych, obejmujących cały proces negocjacyjny związany z zawieraniem umowy handlowej. Jedną ze stron jest duże centrum edukacyjne, drugą firma świadcząca usługi utrzymania czystości i zabezpieczenia obiektów. Rozmowy mają na celu doprowadzenie do podpisania umowy między oboma przedsiębiorstwami. Negocjacje te bazują na własnym doświadczeniu autorów w negocjacjach handlowych, wynikach badań nad decyzjami zakupowymi na rynku business to business, a także na złożonym modelu sytuacji negocjacyjnej, opartym na prawdziwych przykładach. Gra pozwala uczestnikom zapoznać się w pełni z procesem negocjacyjnym, składającym się z następujących etapów:

 • Pierwszy kontakt
 • Przygotowania
 • Zapoznanie
 • Rozpoczęcie rozmów
 • Argumentacja i wymiana ustępstw
 • Zawarcie porozumienia
 • Spisanie porozumienia
 • Ocena prowadzonych negocjacji i ich wyników

Rozgrywka jest punktowana, a wygrywa ją osoba, której uda się wynegocjować najkorzystniejsze warunki współpracy, na które zgodzą się obie strony negocjacji.

Dzięki grze:
Gra „Enterprize” jest nastawiona na rozwój umiejętności negocjacji handlowych, a w szczególności:

 • Rozumienia procesu negocjacyjnego
 • Planowania i przygotowywań do negocjacji
 • Docierania do interesów partnera w negocjacjach
 • Wywierania wpływu na każdym etapie negocjacji
 • Oceny prowadzonych negocjacji i zawartego porozumienia

Grupa docelowa:
Pracownicy zajmujący się negocjacjami, w szczególności handlowcy, pracownicy działów obsługi klienta, osoby negocjujące treść umów i warunki współpracy z podwykonawcami

Czas trwania:
2-3 godziny

SZTUKA PERSWAZJIGra szkoleniowa Sztuka Perswazji

Po co grać?
Gra „Sztuka perswazji” poświęcona jest rozwijaniu umiejętności wykorzystania technik wywierania wpływu, a także rozpoznawania prób psychomanipulacji.

Opis gry:
Gra Sztuka Perswazji™ zbudowana jest z modułów, opartych o krótkie scenariusze negocjacyjne oraz o unikatowe narzędzie do treningu wywierania wpływu, jakim jest „Pryzmat perswazji”. „Pryzmat perswazji” składa się z prezentacji multimedialnej, ćwiczeń oraz specjalnej talii kart umożliwiających efektywną naukę i praktyczne zastosowanie technik perswazyjnych w negocjacjach.

Celem gry Sztuka perswazji™ jest zmotywowanie do samodzielnej nauki i ćwiczeń sposobów przekonywania, budowania argumentacji i wywierania wpływu.

Dzięki grze:
Gra „Sztuka perswazji” jest nastawiona na rozwój umiejętności perswazyjnych:

 • Budowania argumentacji
 • Wykorzystania technik perswazyjnych
 • Znajomości metod wywierania wpływu
 • Rozpoznawania nieuczciwej manipulacji
 • Motywacji do samodzielnych ćwiczeń

Grupa docelowa:
Pracownicy zajmujący się negocjacjami, w szczególności handlowcy, pracownicy działów obsługi klienta, sprzedawcy, osoby odpowiedzialne za zakupy firmowe

Czas trwania:
2-3 godziny