Restaurant Manager™

Symulacje Biznesowe Restaurant Manager

RESTAURANT MANAGER™

“ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ I RENTOWNOŚCIĄ  PLACÓWKI GASTRONOMICZNEJ W OPARCIU O CELE BIZNESOWE”
szkolenie oparte o planszową symulację biznesu dla menedżerów i pracowników branży gastronomicznej.

 

Na bazie symulacji RESTAURANT MANAGER™ może być prowadzone szkolenie lub  cykl szkoleń dla menedżerów i pracowników zarządzających placówkami gastronomicznymi ukształtowany indywidualnie
do potrzeb organizacji i jej specyfiki.

Symulację RESTAURANT MANAGER™ można łączyć i uzupełniać o tradycyjne szkolenia z obszaru zarządzania i obsługi klienta.

Czas trwania: 2 dni; Ilość uczestników: do 20 osób; Ilość trenerów: 2

Restaurant Manager™ to warsztat oparty o symulację, dzięki której uczestnicy w roli managerów i pracowników placówki gastronomicznej, znajdą odpowiedź na pytania:

 • Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo prowadzące usługi gastronomiczne?
 • Od czego zależy wynik finansowy placówki gastronomicznej?
 • Gdzie znaleźć i jak wykorzystać potencjalne źródła zysków?
 • Gdzie poszukiwać dochodów?
 • W jaki sposób strategicznie rozbudowywać pozycję rynkową?
 • Jak kształtować politykę cenową?
 • W jaki sposób sprzedawać usługi gastronomiczne?
 • W jaki sposób analizować płynność finansową placówki gastronomicznej?
 • Co warunkuje zyski ze sprzedaży?
 • Jak integrować pracowników wokół celu biznesowego?
 • Jak rozumieć i kształtować swoją rolę w biznesie jako zarządzającego?
 • Jak podwyższyć własną efektywność pracy i całego zespołu?
 • W jaki sposób wspierać bieżące zarządzanie i stawanie celów biznesowych?

 

Symulacja biznesowa Restaurant Manager™ symuluje zarządzanie placówka gastronomiczną oraz pozwala opracować strategię działania firmy-przedsiębiorstwa prowadzącego usługi gastronomiczne, skoncentrowaną na podwyższaniu wyniku finansowego.

Dzięki tej symulacji uczestnicy mają szansę poznania ekonomicznych aspektów zarządzania placówką gastronomiczną oraz wypracowania praktycznych rozwiązań prowadzących do wzrostu rentowności prowadzonej działalności.

Podczas symulacji uczestnicy poznają najważniejsze obszary generujące dochody placówki gastronomicznej, źródła dochodu uwzględniając obroty wynikające z gastronomii, podobnie jak czynnik organizacyjny i finansowy funkcjonowania przedsiębiorstwa gastronomicznego. W formie „Profit Cents” zostają przedstawione w symulacji dochody
i przyporządkowane bezpośrednie koszty.  W ten sposób wprowadza się je także do rachunku pokrycia kosztów działającej placówki gastronomicznej.  W celu oceny rentowności prowadzonej placówki gastronomicznej tworzy się rachunek zysków i strat oraz bilans. Dzięki prezentacji na planszy wzrostu wartości usługi (doliczenie kosztów osobowych, kosztów surowców, itp.) możliwa jest właściwa wizualizacja tego procesu, a przez to – pełniejsze zrozumienie działań w nim zawartych. Podczas trwania symulacji uczestnicy wyliczają odpowiednie wskaźniki rentowności placówki gastronomicznej np. zwrot z obrotu w %
i zwrot z kapitału własnego w %, pozyskując w ten sposób przejrzysty obraz kondycji finansowej.

Oprócz wyżej wymienionych elementów, prezentowane są także wskaźniki potrzebne
do sterowania działalnością operacyjną przedsiębiorstwa gastronomicznego. Atutem symulacji jest również to, że uczestnicy mają możliwość analizy wpływu wybranych inwestycji na płynność finansową firmy. Poznają także tajniki amortyzacji – definicję
i właściwości. Rozpoznane zostają strategie pozycjonowania firmy na rynku. Całość uzupełniona jest omówieniem różnych strategii sprzedaży usług gastronomicznych, adekwatnie do wybranych grup docelowych.

W symulacji zawarte są także specyficzne dla branży gastronomicznej zjawiska jak: zadowolenie klienta i zażalenia, nagłe odwoływanie rezerwacji, a także dodatkowe koszty związane choćby z potłuczonymi naczyniami. Dokładniej analizie i dyskusji poddane zostają także takie zagadnienia z dziedziny bieżącego zarządzania placówką gastronomiczną jak: średnia wydajność w porównaniu do ilości miejsc siedzących, ilości dni otwarcia, średniego obłożenia lokalu oraz średniego obrotu firmy.

Uczestnicy doświadczają na czym polega zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym z perspektywy zarządzania i rentowności, a przez to zdobędą nowy punkt widzenia na podejmowane decyzje i bieżące działania w firmie oraz identyfikację z celami biznesowymi.

Dzięki symulacji…

 • uczestnicy poznają ekonomiczne podstawy zarządzania placówką gastronomiczną,
 • wzmacnia się myślenie przedsiębiorcze u pracowników,
 • kształtowana jest postawa zorientowana na klienta,
 • wzmacnia się komunikacja pionowa w firmie: manager – pracownik,
 • zostają zdefiniowane konkretne propozycje poprawy rentowności placówki gastronomicznej,
 • uczestnicy angażują się w działalność firmy, a przez to są zmotywowani do wdrażania nowych rozwiązań w praktyce.

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca placówkami gastronomicznymi
 • Pracownicy placówek gastronomicznych
 • Praktykanci
 • Studenci gastronomii, hotelarstwa, turystyki i innych pokrewnych kierunków
 • Przyszli przedsiębiorcy branży gastronomicznej i hotelarskiej