Fit For Rating™

Symulacje Biznesowe Fit For Rating

Wszystko, co powinno się wiedzieć o rating’u w związku z II Umową Bazylejską!

Nowa umowa kapitałowa Bazylea II zobowiązuje banki do dokładnego szacowania i wycenienia ryzyka przy udzielaniu kredytów firmom. Wynik rating’u decyduje o tym, czy kredyt zostanie przyznany i na jakich warunkach.

Po co grać?
Gra planszowa Fit for RatingTM symuluje proces rating’u przedsiębiorstwa i przekazuje podstawowe zagadnienia związane z oceną ryzyka kredytowego firmy.

Przebieg gry:
Uczestnicy opracowują podczas symulacji metody działania, mające na celu uzyskanie optymalnego wyniku rating’u. Ocena poprzez symulację w głównej mierze koncentruje się na analizie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu i uwzględnia zasady analizy kredytobiorcy:

 • efektywności działania (np. rentowność poszczególnych etapów działalności, zyskowność kapitału)
 • płynności finansowej
 • efektywności zarządzania środkami obrotowymi
 • struktury finansowania majątku
 • jakości zarządzania (oceny kadry kierowniczej)
 • stopnia zależności od rynku,
 • stopnia zależności od innych podmiotów, dotacji rządowych itp.

Znaczenie poszczególnych ocen i zestaw szczegółowych kryteriów przyjętych w ich ramach różnicuje się stosownie do zasięgu i skali działalności prowadzonej przez podmioty, jednak celem bankowej analizy przedsiębiorstwa jest zawsze identyfikacja ryzyka. Aby ten cel osiągnąć kredytodawca powinien trafnie przewidzieć przyszłą sytuację ekonomiczno-finansową kredytobiorcy. Prognoza wielkości ekonomiczno-finansowych dotycząca okresu kredytowania jest również podstawą oceny zdolności kredytowej.

Dzięki grze:

 • uczestnicy będą rozumieć całościowy proces rating’u,
 • uczestnicy będą mogli oszacować rentowność kredytobiorcy,
 • uczestnicy poznają narzędzia długoterminowego szacowania sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy,
 • uczestnicy poznają wskaźniki, wpływające na kondycję finansową kredytobiorcy,
 • uczestnicy będą mogli trafniej szacować ryzyko zaistniałe w związku z udzielanym kredytem.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

 • O czym traktuje II Umowa Bazylejska?
 • Jak rozumieć proces rating’u przedsiębiorstwa?
 • Jak dokonywać oceny ryzyka kredytowego?
 • Co wynika z analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa i jak z niej korzystać?

Grupa docelowa:

 • Analitycy kredytowi
 • Kadra zarządzająca i pracownicy instytucji finansowych
 • Kadra zarządzająca i pracownicy zajmujący się obsługą klienta w banku
 • Kadra zarządzająca małych i dużych przedsiębiorstw
 • Doradcy podatkowi i finansowi
 • Studenci kierunków ekonomicznych