Sprzedaż / Marketing / PR

[custom_table]

Gra Szkoleniowa - PR Strategy Gra Szkoleniowa - Marketing Strategy Gra Szkoleniowa - Sales Strategy

[/custom_table]

[custom_table]

Gra Szkoleniowa - GAM Sales Merchandising

[/custom_table]

Gra Szkoleniowa - PR Strategy

Tytuł narzędzia: PR Strategy

Wstępny outline: Gra decyzyjna PR Strategy poświęcona jest rozwojowi umiejętności planowania i oceny skuteczności kampanii Publice Relations.

W grze PR Strategy uczestnicy wcielają się w zespół odpowiedzialny za działalność public relations w średniej organizacji samorządowej. W początkowej fazie symulacji ich zadaniem jest opracowanie strategii działań PR dla przydzielonej organizacji – z uwzględnieniem następujących czynników:

 • specyfiki obszaru działania
 • organizacji i grup działających na przydzielonym obszarze
 • segmentacji grup docelowych interesariuszy
 • wielkości budżetu na działania PR
 • istniejących procesów komunikacji z otoczeniem

W strategii gracze określają nakłady finansowe i zaangażowanie pracowników w działania z zakresu public relations w poszczególnych obszarach działalności, a także wyznaczają mapę otoczenia podmiotowego organizacji wraz z hierarchią ważności poszczególnych grup docelowych a także określają cele komunikacyjne wraz metodami ich ewaluacji. Produktem pierwszej części gry jest ramowa strategia komunikacyjna, zawierająca budżet oraz główne kierunki działania i wyznaczone cele komunikacyjne.

W drugiej części gry uczestnicy realizują przyjętą na początku gry strategię, oceniając jej skuteczność w okresie 24 miesięcy (4 tur rozgrywki), i wprowadzając bieżące poprawki do jej realizacji.

Dodatkowo jako uzupełnienie strategii komunikacyjnej uczestnicy mogą zostać poproszeni o opracowanie projektów dodatkowych materiałów związanych z realizowaną strategią:

 • piramidy przesłań kluczowych
 • materiałów graficznych
 • scenariuszy wydarzeń wykorzystywanych w działaniach komunikacyjnych
 • materiałów prasowych
 • procedur komunikacji kryzysowej
 • innych elementów w zależności od potrzeb edukacyjnych
 • kreatywnych projektów kampanii

Wykorzystanie tych dodatkowych modułów wymaga wydłużenia gry do 2 lub 3 dni szkoleniowych.

W trakcie rozgrywki (między poszczególnymi kwartałami) i podczas omówienia rezultatów i przyjętych strategii realizowana jest dyskusja o następujących elementach planowania strategicznego w kampanii PR:

 • kompleksowym mapowaniu otoczenia podmiotowego
 • dostosowaniu strategicznych przesłań kluczowych do specyfiki grup docelowych
 • opracowaniu procedur komunikacyjnych
 • relacji między planowaniem strategicznym i operacyjnym
 • roli badań w działalności PR
 • organizacji pracy działu PR

Cel szkoleniowy: Gra „PR Strategy” jest nastawiona na rozwój umiejętności planowania strategicznego, podejmowania decyzji i optymalizacji strategii działania w zakresie strategicznych działań PR. Gra ta rozwija następujące umiejętności:

 • wykorzystania narzędzi do planowania strategicznego (macierze, drzewa decyzyjne, narzędzia i techniki pracy wspierające kreatywne myślenie, techniki oceny rozwiązań)
 • umiejętności wyszukiwania optymalnych rozwiązań strategicznych (metoda drzew decyzyjnych, szeregi klasyfikacyjne, metoda optymalizacyjna)
 • znajomości uwarunkowań psychologicznych procesu decyzyjnego
 • rozumienie uwarunkowań efektywności narzędzi i technik PR
 • umiejętność budowania map otoczenia podmiotowego organizacji
 • przygotowywanie ramowych projektów użycia poszczególnych narzędzi (eventy, materiały prasowe, wydawnictwa, materiały graficzne) dla przygotowujących je specjalistów
 • zarządzania i podziału zadań w zespole odpowiedzialnym za PR

Grupa uczestników: W zależności od wybranego poziomu złożoności rozgrywki, w jednej grze może brać udział od 9 do 25 – 30 osób. W każdej konfiguracji uczestnicy są podzieleni na trzy zespoły realizujące strategie różnych organizacji.

Czas trwania gry: Podstawowy warsztat z użyciem gry „PR Strategy” zajmuje 1 dzień szkoleniowy (4 x 1,5 zajęć + przerwy), w wersji bardziej kompleksowej (większy zakres narzędzi, dłuższa rozgrywka), 2 lub 3 dni szkoleniowe.

Gra Szkoleniowa - Marketing Strategy

Tytuł narzędzia: Marketing Strategy

Wstępny outline: Gra decyzyjna Marketing Strategy poświęcona jest rozwojowi umiejętności planowania i myślenia strategicznego u osób odpowiedzialnych za tworzenie i realizację strategii i kampanii marketingowych.

W grze Marketing Strategy uczestnicy wcielają się we przedstawicieli konkurujących ze sobą firm z branży FMCG, odpowiedzialnych za tworzenie strategii marketingowej swojego przedsiębiorstwa.

Uczestnicy przystępując do tworzenia i realizacji strategii dysponują następującymi informacjami:

 • budżet dostępny na działania marketingowe
 • historycznymi danymi sprzedaży
 • informacjami o wielkości poszczególnych rynków – regionów i miast
 • istniejącą siecią sprzedaży
 • aktualnym portfolio produktów firmy
 • aktualnej polityce cenowej
 • aktualnie prowadzonej promocji
 • historycznymi wynikami badań preferencji konsumenckich

Po zapoznaniu i przeanalizowaniu tych informacji, uczestnicy przystępują do zaplanowania i wdrożenia działań na poziomie strategicznym i operacyjnym.

W pierwszej fazie rozgrywki uczestnicy podejmują najważniejsze decyzje strategiczne dotyczące nakładów finansowych i ludzkich na działania marketingowe w poszczególnych regionach, podzielone na następujące kategorie (elementy modelu marketingu mix):

 • badania preferencji konsumentów, prace nad produktem
 • polityka cenowa, upusty i marże, terminy płatności
 • działania promocyjne (materiały POSM, reklama, PR, marketing bezpośredni, promocje sprzedaży)
 • dystrybucja (dobór asortymentu, pokrycie rynku, koszty logistyki)

Po określeniu strategii (spisanej w formie budżetu, planu działań i najważniejszych założeń), uczestnicy przystępują do fazy operacyjnej. W jej trakcie skupiają się na rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z poszczególnymi elementami założonej strategii – w tej części pracują nad różnorodnymi sytuacjami decyzyjnymi dostarczanymi przez prowadzącego w zależności od scenariusza rozgrywki.

Po fazie operacyjnej następuje faza korekty założeń strategicznych i kolejne dwie fazy operacyjne.

Po zakończonej rozgrywce wyłaniane są zwycięskie zespoły (zespół który osiągnął najwyższy finansowy wynik bezwzględny oraz zespół, który osiągnął najwyższy procentowy wzrost dochodu).

W trakcie rozgrywki prowadzący wspólnie z uczestnikami omawia następujące zagadnienia z zakresu teorii i praktyki marketingowej:

 • podstawy podejmowania decyzji strategicznych
 • model maketingu mix i zintegrowanego komunikowania marketingowego (w oparciu o autorskie narzędzie: macierz synergii marketingowej)
 • rolę strategii i planowania w działaniu marketingowym
 • zastosowanie i efektywność poszczególnych narzędzi marketingowych
 • metody i zastosowania badań marketingowych
 • problemy i specyfikę podejmowania decyzji w marketingu
 • tworzenie i zarządzanie portfolio marek (segmentacja i stosowanie typologii marek w praktyce managerskiej)

Cel szkoleniowy: Gra „Marketing Strategy” jest nastawiona na rozwój umiejętności planowania strategicznego, podejmowania decyzji i realizacji założonej strategii na poziomie operacyjnym w zakresie kierowania zintegrowanymi działaniami marketingowymi. Gra ta rozwija następujące umiejętności:

 • wykorzystania narzędzi do planowania strategicznego (metody segmentacji rynków i klientów, metody macierzowe, techniki pracy w grupie i podejmowania decyzji)
 • umiejętności wyszukiwania optymalnych rozwiązań strategicznych (szeregi klasyfikacyjne, metoda optymalizacyjna)
 • znajomości zastosowań i efektywności różnych narzędzi z obrębu marketingu mix w zależności od potrzeb i kontekstu
 • rozumienie roli kosztów i innych czynników wpływających na efektywność działań marketingowych
 • interpretacji i zastosowania wyników badań przy podejmowaniu decyzji
 • umiejętność wyszukiwania nietypowych rozwiązań i wzajemnych powiązań między działaniami marketingowymi w celu lepszej ich integracji

Opcjonalnie, w najprostszym scenariuszu, gra może być także wykorzystywana do zapoznawania pracowników, nie związanych ze sprzedażą lub marketingiem, ze specyfiką pracy i oczekiwań działu marketingu.

Grupa uczestników: optymalna: ok. 20 osób.

Czas trwania gry: Podstawowy warsztat z użyciem gry „Sales Strategy” zajmuje 2 pełne dni szkoleniowe

Elementy gry:

 • Plansza (mapa miast i regionów)
 • Pionki sieci sprzedaży
 • Karty spółki
 • Karty zadań operacyjnych (90 szt)
 • Scenariusze (6 szt)
 • Materiały graczy (wersja elektroniczna, zabezpieczona)
 • Materiały dla trenera (wersja elektroniczna, zabezpieczona)
 • Arkusz do obliczania wyników rozgrywki

Gra Szkoleniowa - Sales Strategy

Tytuł narzędzia: Sales Strategy

Wstępny outline: Gra decyzyjna Sales Strategy poświęcona jest rozwojowi umiejętności planowania i oceny skuteczności działalności sprzedawców.

W grze Sales Strategy uczestnicy wcielają się w przedstawicieli handlowych średniej wielkości firmy produkcyjno – handlowej. W początkowej fazie symulacji ich zadaniem jest opracowanie strategii sprzedaży dla przydzielonych regionów – z uwzględnieniem następujących czynników:

 • wielkości potencjalnego rynku
 • dostępności i kosztów dotarcia do klientów
 • struktury rynku – głównych grup i kategorii klientów
 • średnich historycznych cen sprzedaży

W strategii gracze określają nakłady finansowe i zaangażowanie pracowników w sprzedaż w różnych regionach, a także hierarchię ważności klientów, przebieg procesu sprzedaży i cele sprzedażowe na okres kwartału. Decyzje strategiczne w grze mogą być podejmowane na kilku poziomach: w małej grupie można zrealizować tylko proces podejmowania decyzji w skali makro, w dużej można podzielić użytkowników na grupy opracowujące strategie działań na różnych poziomach – od lokalnego aż po regionalny i poziom całej firmy.

W drugiej części gry uczestnicy realizują przyjętą na początku gry strategię, oceniając jej skuteczność w okresie 12 miesięcy (4 tur rozgrywki), i wprowadzając bieżące poprawki do jej realizacji.

W trakcie rozgrywki (między poszczególnymi kwartałami) i podczas omówienia rezultatów i przyjętych strategii realizowana jest dyskusja o następujących elementach zarządzania procesem sprzedaży w skali mikro i makro:

 • roli marży i czynnikach od których zależy jej wielkość
 • metodach szacowania potencjału rynku
 • sposobach kategoryzacji klientów
 • budowaniu hierarchii ważności klientów
 • kosztach sprzedaży
 • sposobach optymalizacji procesu sprzedaży
 • sposobach wyszukiwania nowych klientów

Cel szkoleniowy: Gra „Sales Strategy” jest nastawiona na rozwój umiejętności planowania strategicznego, podejmowania decyzji i optymalizacji strategii działania w zakresie zarządzania procesem sprzedaży. Gra ta rozwija następujące umiejętności:

 • wykorzystania narzędzi do planowania strategicznego (macierze, drzewa decyzyjne, narzędzia i techniki pracy wspierające kreatywne myślenie, techniki oceny rozwiązań)
 • umiejętności wyszukiwania optymalnych rozwiązań strategicznych (metoda drzew decyzyjnych, szeregi klasyfikacyjne, metoda optymalizacyjna)
 • znajomości uwarunkowań psychologicznych procesu decyzyjnego
 • rozumienie roli kosztów i innych czynników wpływających na marżę sprzedaży
 • umiejętności szacowania potencjału i struktury wybranego rynku
 • metodach optymalizacji procesu sprzedaży
 • technikach wyszukiwania klientów

Grupa uczestników: W zależności od wybranego poziomu złożoności rozgrywki, w jednej grze może brać udział od 6 do 25 – 30 osób. W grupie 6-8 osób, gra rozgrywana jest na poziomie makro (poziom całej firmy), w grupach 9 – 20 osób na poziomie makro i poziomie regionalnym, w grupach powyżej 20 osób na poziomie makro, regionalnym i lokalnym.

Czas trwania gry: Podstawowy warsztat z użyciem gry „Sales Strategy” zajmuje 1 dzień szkoleniowy, w wersji bardziej kompleksowej (większy zakres narzędzi, dłuższa rozgrywka), 2 lub 2,5 dnia szkoleniowego.

Gra Szkoleniowa - GAM Sales Merchandising

Tytuł narzędzia: GAM – Sales Merchandising

Opis gry: Gra GAM – Sales Merchandising™ to gra decyzyjna poświęcona przekazywaniu podstaw wiedzy z zakresu merchandisingu, skierowana do studentów kierunków związanych z zarządzaniem, promocją i marketingiem, oraz do osób prowadzących punkty sprzedaży detalicznej i handlowców. Uczestnicy rozgrywki, podzieleni zostają na 6 osobowe drużyny. W każdej drużynie funkcjonują następujące role:
•    3 przedstawicieli sklepu, którzy współpracują ze sobą w toku gry;
•    3 handlowców którzy rywalizują ze sobą o jak najlepsze wypozycjonowanie swoich towarów w przestrzeni sklepu
Gra składa się z wprowadzenia teoretycznego i dwóch rund w trakcie których uczestnicy przechodzą przez pełen proces planowania i wdrożenia działań promocyjnych obejmujący:
•    Negocjacje cenowe pomiędzy handlowcami a właścicielem sklepu;
•    Negocjacje dotyczące pozycjonowania towaru na półkach;
•    Negocjacje dotyczące działań promocyjnych w przestrzeni sklepu;
•    Wydarzenia losowe związane z bieżącym funkcjonowaniem sklepu;

Po pierwszej rundzie gry uczestnicy zamieniają się rolami, poznając w drugiej rundzie te same sytuacje z przeciwnej strony (handlowcy wcielają się we właścicieli sklepu i na odwrót). Końcowa punktacja gracza zależy od jego łącznego wyniku, który osiągnie w obu rolach, podczas obu części rozgrywki. Gra wykorzystuje także podręcznik uczestnika zawierający informacje teoretyczne i ćwiczenia wspierające przebieg rozgrywki.

Cel szkoleniowy: Gra GAM – Sales Merchandising ™ koncentruje się na przekazaniu wiedzy o podstawach oddziaływania działań promocyjnych prowadzonych w punktach sprzedaży detalicznej:
•    Wykorzystania przestrzeni sklepu do promocji poszczególnych grup towarów;
•    Wiedzy o mechanizmach psychologicznych związanych z promocją w punktach sprzedaży;
•    Wiedzy o nazewnictwie i zastosowaniu materiałów POSM;
•    Rozumienia strategii budowania relacji między handlowcami, a osobami zarządzającymi sklepami.

Grupa uczestników: Specjaliści, pracownicy średniego szczebla, kadra kierownicza – w szczególności organizacje pozarządowe, instytucje administracji publicznej

Czas trwania gry: 6,5 – 8 godzin

Powrót na górę strony