Asertywność

Ramowy program usługi

 • pozytywna samoocena
 • sztuka bycia pozytywnym
 • poczucie własnej wartości – jak je tworzyć
 • umiejętność analizy własnych osiągnięć
 • postawa bierna, agresywna, asertywna
 • twoje prawa
 • umiejętność chronienia siebie
 • jak i kiedy powiedzieć: nie lub tak
 • znaczenie komunikacji niewerbalnej
 • istota asertywności
 • prawa asertywnego zachowania się
 • argumenty przemawiające za asertywnością
 • techniki asertywnego zachowania się
 • asertywność w relacji przełożony-podwładny
 • asertywne prowadzenie rozmów z pracownikami

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Zdobycie umiejętności z zakresu asertywności wg programu szkolenia

Grupa docelowa

Menadżerowie i pracownicy wszystkich szczebli w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach, specjaliści, przedsiębiorcy oraz właściciele firm.