Coaching własnej grupy

Ramowy program usługi

 • funkcje menedżera związane z coachingiem
 • menedżer w roli coacha
 • sposoby przyswajania Wiedzy
 • cykl uczenia Się
 • nauka przez doświadczenia
 • coaching jako forma motywacji pracowników
 • techniki coachingu
 • style zarządzania a style coachingu
 • potrzeby pracownika
 • zasady prowadzenie rozmów coachingowych
 • rola zachowań w procesie coachingu: bierna, agresywna, asertywna
 • postępowanie w sytuacji konfliktu
 • konstruktywna krytyka
 • realizacja coachingu
 • kontrakt z pracownikiem
 • określanie celów coachingowych
 • plan rozwoju pracownika
 • nauka w miejscu pracy
 • feedback
 • zawarte kontraktu z pracownikiem na przyszłość’
 • osobisty plan działania każdego pracownika

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Zdobycie umiejętności z zakresu coachingu własnej grupy wg programu szkolenia

Grupa docelowa

Menadżerowie i pracownicy wszystkich szczebli w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach, specjaliści, przedsiębiorcy oraz właściciele firm.