Komunikacja

 

Gra Szkoleniowa Turniej Komunikacyjny Gra Szkoleniowa Polaris
Gra Szkoleniowa Team Value Gra Szkoleniowa Messenger

 

TURNIEJ KOMUNIKACYJNY

Po co grać?Gra Szkoleniowa Turniej Komunikacyjny
Turniej umiejętności komunikacyjnych jest dobrą okazją do praktycznego ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w silnie motywującej atmosferze turnieju.

Opis gry:
Turniej komunikacyjny jest interaktywnym narzędziem szkoleniowym w formie cyklu gier, pozwalających uczestnikom wcielić się w zarządców współczesnego miasteczka, w którym w kolejnych turach muszą oni zmierzyć się z różnymi wyzwaniami przed jakimi stawia ich pełniona funkcja. Turniej oparty jest na pięciu mini grach komunikacyjnych i negocjacyjnych, na różne sposoby angażujących uczestników i pozwalających przećwiczyć w praktyce różne umiejętności:

1) Budowniczowie: W pierwszej grze uczestnicy wcielają się w radę miejską, która planuje budowę nowej dzielnicy, które przyciągnie jak największą liczbę chcących się w niej osiedlić nowych obywateli. W trakcie gry uczestnicy pracują nad złożonym problemem decyzyjnym, który pokazuje im o ile praca grupowa jest efektywniejsza od indywidualnej w rozwiązywaniu tego typu problemów.

2) Powódź: W drugiej grze uczestnicy wcielają się w członków grupy, która ma zabezpieczyć miasto przed nadchodzącą powodzią. Muszą oni podejmować szybkie decyzje bazujące na przyjętej strategii ochrony miasta, tak aby zminimalizować powstające w nim szkody. W grze tej uczestnicy zapoznają się w praktyce z mechanizmami i perspektywą patrzenia na grupę i zadanie pozwalającymi przejść od działania indywidualnego do pracy w zintegrowanej grupie.

3) Emisariusze: w grze tej uczestnicy wcielają się w radę miejską i przedstawiciela ruszającego do innego miasta po to aby wynegocjować korzystne warunki przy wspólnej realizacji projektu unijnego. Gra ta pokazuje specyfikę negocjacji grupowych a także przygotowania do nich jako grupa a nie poszczególne jednostki.

4) Biblioteka: w tej grze komunikacyjnej przed uczestnikami staje zadanie uporządkowania miejskiej biblioteki, która padła ofiarą katastrofy budowlanej. Uczestnicy muszą odnaleźć wszystkie tomy, a następnie odtworzyć porządek sprzed wypadku, co jest możliwe tylko przy bardzo skutecznej komunikacji w grupie.

5) Nowe granice: W ostatniej grze uczestnicy stają przed zadaniem zaplanowania sposobu wykorzystania terenów rolniczych przyłączonych do miasta, tak aby jak najbardziej zwiększyć potencjał ekonomiczny miasta i zaspokoić potrzeby rosnącej społeczności. W tym zadaniu uczestnicy mogą wykorzystać wszystkie umiejętności, które ćwiczyli w trakcie warsztatu.

Dzięki grze:
Udział w turnieju ćwiczy następujące zdolności związane z procesem współpracy w grupie:

 • umiejętność samodzielnej oddolnej organizacji grupy i efektywnego podziału pracy
 • orientacje na cel grupowy w działaniu
 • poszanowanie dla wypracowanych przez grupę wartości i norm
 • umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • zdolność do budowania zaufania w pracy grupowej
 • umiejętność komunikacji w grupie, jasnego określania własnych oczekiwań co do przebiegu pracy grupowej i rozumienia uwarunkowań komunikacyjnych drugiej strony
 • świadomość własnego stylu komunikacji

Turniej oprócz tego, że realizuje cele szkoleniowe związane z komunikacją i współpracą w grupie, ma także walory rozrywkowe i jest atrakcyjnym narzędziem do użycia na wyjazdach integracyjnych i motywacyjnych dla pracowników.

Grupa docelowa:
Specjaliści, pracownicy średniego szczebla, kadra managerska, osoby pracujące w małych i średnich zespołach.

Czas trwania:

2 dni

POLARIS

Gra Szkoleniowa Polaris

Po co grać?
Gra „Polaris” to gra komunikacyjna nastawiona na rozwój umiejętności współpracy w grupie i zdolności komunikacyjnych członków zespołu.

Opis gry:
Uczestnicy rozgrywki, podzieleni na pięcioosobowe zespoły wcielają się w role organizatorów ekspedycji naukowej, którzy mają za zadanie przygotować i przeprowadzić wyprawę na biegun północny.
W pierwszej części rozgrywki uczestnicy wybierają role jakie będą pełnić w grupie: lidera, zaopatrzeniowca, kierownika naukowego, zwiadowcy, archiwisty. Każda z ról jest opisana za pomocą instrukcji, a także wkomponowana w scenariusz rozgrywki w taki sposób, aby zintensyfikować interakcje miedzy uczestnikami, a także postawić ich w różnych sytuacjach grupowych i komunikacyjnych. Po wybraniu ról uczestnicy przystępują do wyznaczenia trasy wyprawy, wyboru ekwipunku i podziału zadań w trakcie ekspedycji.
W drugiej części gry uczestnicy rozwiązują niespodziewane problemy na jakie natykają się w trakcie wyprawy, aż do uwieńczonego sukcesem jej ukończenia.
Problemy stawiane przed uczestnikami mają charakter decyzyjny (np. zmiana trasy, eksploracja nieznanego terenu, prowadzenie lub rezygnacja z badań)  i wymagają także dobrej współpracy w grupie i sprawnej komunikacji miedzy uczestnikami, z których każdy ma własne cele i zasady, które mogą stawać na przeszkodzie realizacji wspólnego celu.

Poszczególne zespoły nie rywalizują ze sobą, a interakcja w trakcie rozgrywki przebiega wewnątrz grup pięcioosobowych (planowanie, podejmowanie decyzji w grupie, rozwiązywanie konfliktów) a także między poszczególnymi grupami.

Dzięki grze:
Gra Polaris jest nastawiona na rozwój umiejętności współpracy w grupie, a w szczególności:
•    umiejętność organizacji i koordynacji działań przez członków grupy
•    umiejętność komunikacji między poszczególnymi członkami grupy
•    zdolność podejmowania decyzji w grupie
•    umiejętność wypracowywania wspólnych wartości grupowych
•    umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie
•    świadomość własnych mocnych i słabych stron w pracy grupowej
•    technik budowania motywacji do pracy nad własną komunikacją i zaangażowaniem w pracę w grupie
Dodatkowo, z racji nieantagonistycznego charakteru rozgrywki i stosunkowo prostych zasad, gra może spełniać także funkcje integracyjne.

Grupa docelowa:
Specjaliści, pracownicy średniego szczebla (w szczególności organizacje pozarządowe, instytucje administracji publicznej), kadra kierownicza

Czas trwania:

5-6 godzin

TEAM VALUE

Gra Szkoleniowa Team Value

Po co grać?
“Team Value” to gra komunikacyjna nastawiona na rozwój umiejętności komunikacyjnych i integrację zespołu.

Opis gry:
Uczestnicy rozgrywki, podzieleni na siedmioosobowe zespoły wcielają się w role członków społecznego komitetu, któremu władze miasteczka powierzyły opracowanie planu wykorzystania przestrzeni w nowo otwartym miejskim parku. Rozgrywka przebiega w dwóch etapach. Na pierwszym z nich uczestnicy zapoznają się z materiałami informacyjnymi (planami, ofertami firm budowlanych, wynikami badań i konsultacji) potrzebnymi do opracowania planu wykorzystania parku. Pracując wspólnie w grupie, muszą przeanalizować dostarczone materiały a następnie opracować plan wykorzystania przestrzeni parku, uwzględniający:

 • kosztorys projektu;
 • lokalizację atrakcji w parku;
 • wybór wykonawcy;
 • uzasadnienie podjętych decyzji.

W drugim etapie uczestnicy dostają informację zwrotną od mieszkańców miasteczka, dotyczącą tego jak bardzo są oni zadowoleni z funkcjonowania parku, oraz zawierającą sugestie co można by w nim ulepszyć. Po otrzymaniu informacji uczestnicy rozgrywki przystępują do opracowania korekty planu wykorzystania parku, w celu osiągnięcia maksymalnej satysfakcji mieszkańców miasteczka.

Dzięki grze:
Uczestnicy mają możliwość przyjrzenia się różnym aspektom komunikacji grupowej pod kątem:

 • procesu grupowego, przebiegu procesu w trakcie gry;
 • wpływu struktury komunikacji w grupie na zachowanie uczestników;
 • roli komunikacji w tworzeniu więzi i ról w grupie;
 • sposobów organizacji komunikacji w większych zespołach;
 • informacji zwrotnej udzielanej na forum grupy;
 • sprawnego organizowania spotkań i zebrań;

Grupa docelowa:
Osoby pracujące na co dzień w dużych zespołach, specjaliści, pracownicy średniego szczebla, managerowie

Czas trwania: 3 godziny

MESSENGER

Gra Szkoleniowa Messenger

Po co grać?
Gra Messenger pozwala uczestnikom na praktyczną naukę precyzyjnej komunikacji, sprawnego przekazywania informacji i rozumienia potrzeb rozmówcy.

Opis gry:
W grze Messenger™ uczestnicy wcielają się w zespół szpiegów, którzy przekazują do swojej centrali informacje o budowie tajnego modelu. Gracze zostają podzieleni na czteroosobowe zespoły składające się ze szpiega, kuriera, koordynatora i zakonspirowanego agenta. Gra składa się z rund, z których każda stawia graczy przed innym wyzwaniem komunikacyjnym i innym rodzajem informacji do przekazania. Problemy z jakimi konfrontują się gracze obejmują:

 • wieloznaczne komunikaty;
 • rozbieżne oczekiwania partnerów komunikacji;
 • presję czasu;
 • niejasne polecenia;
 • ograniczona pojemność dostępnych kanałów komunikacji;
 • zmiany sytuacji w trakcie rozgrywki;

Wyzwania te mają na celu symulację realnych problemów komunikacyjnych występujących w dużych organizacjach. Dają one uczestnikom okazję do zastanowienia się nad problemami dotyczących sposobów przekazywania informacji we własnym miejscu pracy i przećwiczenie technik komunikacyjnych pozwalających na poradzenie sobie z tymi trudnościami.

Dzięki grze uczestnicy:

 • rozwijają umiejętności związane z precyzyjnym przekazywaniem istotnych informacji,
 • poznają techniki komunikacyjne, takie jak parafraza, klaryfikacja, dopytywanie,
 • uczą się uwzględniać rolę czasu w przekazywaniu informacji (umiejętność działania pod presją czasu),
 • nabywają umiejętność selekcji najważniejszych informacji,
 • uczą się rozumieć potrzeby odbiorców komunikatów.

 

Grupa docelowa:
Pracownicy dużych organizacji, managerowie średniego szczebla i specjaliści.

Czas trwania:

3 godziny