Finanse dla niefinansistów

Symulacje Biznesowe Factory

Opis szkolenia: symulacja FACTORY™ to planszowa symulacja przedsiębiorstwa, w której uczestnicy w roli menedżerów i pracowników prowadzą firmę, i tym samym poznają podstawy ekonomiczne zarządzania działalnością operacyjną i finansami przedsiębiorstwa.

Graficzne przedstawienie elementów struktury firmy oraz zasad jej funkcjonowania powoduje, że jest to najefektywniejsza metoda nauczania. Dzięki symulacji rzeczywistej struktury organizacyjnej uczestnicy poznają, doświadczają i omawiają podstawy finansowych mechanizmów działania firmy.

Dodatkowo dzięki symulacji FACTORY™ uczestnicy kształtują przedsiębiorcze myślenie oraz rozumieją strategiczne i operacyjne działania firmy. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, jak i operacyjne decyzje. Symulacja kształtuje strategiczne planowanie kolejnych działań, których celem jest podwyższenie rentowności przedsiębiorstwa. Dzięki symulacji pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, rachunek zysków i strat, amortyzacja, wskaźniki rentowności, stan magazynowy, marża, obrót, przychód, dochód, strata etc. staną się prostymi narzędziami w planowaniu bieżącej działalności firmy.

Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwala  na zrozumienie i swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych, poznanie i opanowanie finansowej logiki funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz analizy wyników generowanych przez firmę. Podstawowe koncepcje, narzędzia i metody wykorzystywane w procesie zarządzania przedsiębiorstwem przez pryzmat finansów staną się realnym narzędziem do wykorzystania w codziennej pracy. Dzięki temu będzie można lepiej przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji, rozpoznawać zagrożenia i im przeciwdziałać.

 

 

 

Podczas symulacji FACTORY™ uczestnicy poznają następujące pojęcia ekonomiczne
oraz ich  zależności:

 • Podstawowe pojęcia rachunkowości i finansów
  • Cel działalności przedsiębiorstwa i rola finansów w zarządzaniu
  • Cele finansowe i niefinansowe
  • Cele finansowe długo i krótkoterminowe
  • Kto podlega ustawie o rachunkowości
  • Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
  • Metody i zasady rachunkowości
  • Rachunkowość finansowa a rachunkowość podatkowa
 • Bilans
  • Aktywa trwałe i obrotowe
  • Źródła finansowania – kapitał własny i zobowiązania
 • Rachunek zysków i strat
  • Przychody
  • Koszty
  • Wynik finansowy
 • Rachunek z przepływów pieniężnych (cash flow)
  • Przychody a wpływy
  • Koszty a wydatki
  • Zysk a środki pieniężne (gotówka)
 • Amortyzacja
  • Pojęcie i cele amortyzacji
  • Metody amortyzacji
  • Wpływ stosowania amortyzacji na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
  • Efekt podatkowy amortyzacji, mechanizm korzyści podatkowej
 • Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa – ocena wiarygodności przedsiębiorstwa
  • Wskaźniki rentowności, płynności, efektywności, zadłużenia  – ROA, ROI, ROE, ROS
  • Proste metody oceny wiarygodności kontrahenta
 • Jak powstaje zysk?
  • Rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie
  • Próg rentowności
  • Pojęcie jednostkowej marży brutto
  • Wpływ działań podejmowanych w przedsiębiorstwie na wyniki w zależności od struktury kosztów
  • Analiza opłacalności podejmowanych decyzji na podstawie analizy marży
  • Wrażliwość przedsiębiorstwa na wahania koniunktury na rynku – dźwignia operacyjna
  • Wrażliwość przedsiębiorstwa na zaciąganie zobowiązań – dźwignia finansowa
 • Podejmowanie decyzji krótkoterminowych
  • Kapitał obrotowy i cykl konwersji gotówki
  • Pułapka płynności, czyli jak bankrutują przedsiębiorstwa przynoszące zyski?
  • Polityka kredytowania odbiorców – zarządzanie należnościami
  • Kredyty – zarządzanie zobowiązaniami
  • Utrzymywanie płynności finansowej
  • Jakość zarządzania płynnością a wynik finansowy firmy
 • Ocena wartości przedsiębiorstwa
  • W jaki sposób przedsiębiorstwo zarabia pieniądze? – Ekonomiczna wartość dodana
  • Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa
  • Narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa
  • Wartość niematerialna przedsiębiorstwa
 • Break – Even – Point

Jednocześnie symulacja FACTORY™:

–  realizuje prostą zasadę: planujesz – działasz – analizujesz – usprawniasz – dzięki temu uczestnicy biorą udział w symulowanej rzeczywistości, mogą rozwijać kreatywne myślenie i wypróbowywać wiele różnych rozwiązań – zarówno tych dobrych, jak i złych. Co dzięki temu zyskują?! Skuteczne rozwiązania do zastosowania w praktyce – tak, aby maksymalnie ograniczyć popełniane błędy w „realu”. Tak, aby budować i usprawniać!

– wykorzystuje interaktywną współpracę wszystkich uczestników

– realizuje zamysł systemowej współpracy w codziennej rzeczywistości

–  jest  elementem integracyjnym – buduje zespół, jednoczy wokół wspólnych celów

–  kształtuje pożądane postawy i wartości firmowe