Business academyFinanse dla nie finansistów

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o finansach w przedsiębiorstwie!

Szkolenie przekazuje kadrze zarządzającej i pracownikom przedsiębiorstw praktyczną wiedzę ekonomiczno-finansową wykorzystywaną w zarządzaniu. Symulacja ta kształtuje przedsiębiorcze myślenie i działanie, oraz sprawia, że pracownicy rozumieją strategiczne i operacyjne decyzje firmy.
Cele:
Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie przedsiębiorstwa od strony finansowej.
Dzięki szkoleniu:

 • pojęcia ekonomiczne, takie jak bilans, punkt rentowności, P&L, amortyzacja, ROA, ROS, etc. staną się realnym narzędziem w kształtowaniu wyników przedsiębiorstwa,
 • uczestnicy dowiedzą się po co optymalizować procesy i racjonalizować koszty działalności przedsiębiorstwa,
 • uczestnicy dowiedzą się co ma wpływ na kształtowanie zysków firmy.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w trakcie szkolenia:

 • Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo?
 • Jak obliczyć wynik finansowy przedsiębiorstwa?
 • Jak wpływać na wynik finansowy przedsiębiorstwa?
 • Co oznaczają poszczególne wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać?
 • Gdzie szukać źródeł finansowania przedsiębiorstwa?
 • W jaki sposób racjonalizować koszty działalności przedsiębiorstwa?

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie średniego i niższego szczebla w przedsiębiorstwach,
 • Pracownicy firm produkcyjnych,
 • Pracownicy bez przygotowania ekonomicznego,
 • Przyszła kadra zarządzająca – talenty,
 • Przedsiębiorcy segmentu SOHO,
 • Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność,
 • Uczniowie i studenci kierunków ekonomicznych, biznesowych, technicznych i społecznych.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o planszową symulację biznesu Factory™
Czas trwania: 2 dni

Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu firmy produkcyjnej!

Szkolenie przekazuje kadrze zarządzającej i pracownikom firm produkcyjnych praktyczną wiedzę ekonomiczną wykorzystywaną w zarządzaniu. Symulacja ta kształtuje przedsiębiorcze myślenie i działanie, oraz sprawia, że pracownicy rozumieją strategiczne i operacyjne decyzje firmy.

Cele:
Celem szkolenia jest poznanie mechanizmów i procesów zachodzących w firmie produkcyjnej
oraz ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Dzięki szkoleniu:

 • pojęcia ekonomiczne, takie jak bilans, punkt rentowności, P&L, amortyzacja, ROA, ROS, etc. staną się realnym narzędziem w kształtowaniu wyników firmy produkcyjnej,
 • uczestnicy dowiedzą się po co optymalizować procesy i racjonalizować koszty działalności przedsiębiorstwa,
 • uczestnicy dostrzegą swój wpływ na kształtowanie zysków firmy.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w trakcie szkolenia:

 • Jak funkcjonuje firma produkcyjna?
 • Jak obliczyć wynik finansowy firmy?
 • Jak wpływać na wynik finansowy firmy?
 • Co oznaczają poszczególne wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać?
 • Gdzie szukać źródeł finansowania przedsiębiorstwa?
 • W jaki sposób racjonalizować koszty działalności produkcyjnej?

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie średniego i niższego szczebla w firmach produkcyjnych,
 • Pracownicy firm produkcyjnych,
 • Pracownicy bez przygotowania ekonomicznego,
 • Przyszła kadra zarządzająca,
 • Przedsiębiorcy segmentu SOHO,
 • Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność,
 • Uczniowie i studenci kierunków ekonomicznych, biznesowych, technicznych i społecznych

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o planszową symulację biznesu: Factory

Czas trwania: 2 dni

Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu firmy usługowej!

Symulacja ta przekazuje know-how z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem usługowym oraz uczy myślenia zorientowanego na proces.

Cele:
Celem szkolenia jest poznanie mechanizmów i procesów zachodzących w firmie usługowej oraz ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Dzięki szkoleniu:

 • zdobywanie wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest przyjemnością – nauka poprzez doświadczenie,
 • metody zwiększania przychodów staną się proste i przejrzyste, przez co zmotywują uczestników do zastosowania ich w praktyce,
 • pojęcia ekonomiczne, takie jak bilans, punkt rentowności, P&L, amortyzacja, ROA, ROS, etc. staną się realnym narzędziem w kształtowaniu wyników firmy usługowej,
 • każdy uczestnik zrozumie, że jakość jego pracy ma przełożenie na wynik finansowy firmy,
 • przełamane zostaną bariery dzielące kadrę zarządzającą i pracowników szeregowych,
 • zostaną zdefiniowane konkretne metody, mające doprowadzić do zwiększenia efektywności pracy i polepszenia wyników przedsiębiorstwa.

Przebieg szkolenia:
Jeszcze przed rozpoczęciem symulacji – przy podziale wartości pomiędzy poszczególne pozycje aktywów trwałych i obrotowych – uczestnicy poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa usługowego. W trakcie symulacji uczestnicy przechodzą kolejne stadia procesu tworzenia wartości dodanej, wraz z kolejnymi etapami: przyjęciem zlecenia, jego realizacją i rozliczeniem. Poruszana jest przy tym problematyka zróżnicowanych wymagań wobec pracowników i niezbędnych kompetencji, w różnych fazach realizacji zlecenia. Podczas symulacji uczestnicy tworzą bilans, rachunek zysków i strat oraz ustalają wskaźniki rentowności dla przedsiębiorstw usługowych. Na podstawie tych wyliczeń zostaje przedstawione działanie stworzonych przez pracowników metod mających umożliwić przebieg procesów.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie szkolenia:

 • Jak funkcjonuje firma usługowa?
 • Jak obliczyć wynik finansowy firmy?
 • Jak wpływać na wynik finansowy firmy?
 • Co oznaczają poszczególne wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać?
 • Gdzie szukać źródeł finansowania przedsiębiorstwa?
 • W jaki sposób racjonalizować koszty działalności usługowej?

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie średniego i niższego szczebla w firmach usługowych,
 • Pracownicy firm usługowych,
 • Przedsiębiorcy segmentu SOHO,
 • Właściciele firm usługowych,
 • Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność,
 • Uczniowie i studenci kierunków ekonomicznych, biznesowych.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o planszową symulację biznesu: Service World™

Czas trwania: 2 dni

Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o rentownym działaniu firmy handlowej!

Jest to szkolenie, dzięki któremu uczestnicy, wcielając się w rolę managerów firmy handlowej, odpowiedzą na pytania: Jak funkcjonuje organizacja sprzedażowa? Gdzie znaleźć i jak wykorzystać potencjalne źródła zysków? Warsztaty oparte są na prostym, a zarazem najskuteczniejszym mechanizmie: oceniasz – planujesz – działasz.

Cele:
Celem szkolenia jest wypracowanie praktycznych rozwiązań prowadzących do podniesienia rentowności firmy sprzedażowej, przy użyciu podstawowych narzędzi finansowo-ekonomicznych (wskaźniki rentowności, bilans, etc.).

Dzięki szkoleniu:

 • pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, P&L, ROA, etc. staną się realnym narzędziem w kształtowaniu sprzedaży,
 • sprzedaż zacznie być postrzegana jako narzędzie do generowania przychodów, a nie dawania rabatów,
 • metody zwiększania przychodów staną się proste i przejrzyste, przez co zmotywują uczestników do zastosowania ich w praktyce,
 • każdy uczestnik zrozumie, że jakość jego pracy ma przełożenie na wynik finansowy firmy.

Przebieg szkolenia:
Uczestnicy, będący menagerami firmy handlowej, mają za zadanie wypracować jak największe zyski, negocjując warunki zawieranych umów, określając strategię sprzedaży oraz uwzględniając konkurencję na rynku. Program przewiduje wiedzę z zakresu ekonomii oraz praktyczne rozwiązania wykorzystywane w planowaniu działań w organizacjach handlowych i dystrybucyjnych. Gracze uczą się nie tylko identyfikacji krytycznych wskaźników rentowności, które często decydują o sukcesie firmy, ale również doświadczają tego, w jaki sposób można wpływać na te wskaźniki. Innymi słowy, uczestnicy warsztatów poznają, jak można zapewnić firmie długoterminowy, gwarantowany dochód, wychodząc od prostej sprzedaży produktu, poprzez bardziej złożone strategie uwzględniające sprzedaż, zakupy i usługi.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie szkolenia:

 • W jaki sposób strategicznie rozbudowywać pozycję rynkową?
 • Gdzie poszukiwać dochodów?
 • Jak wykorzystywać zasoby pieniężne firmy?
 • W jaki sposób wspierać sprzedaż?
 • Jak kształtować politykę cenową?
 • Co warunkuje zyski ze sprzedaży?

Grupa docelowa:

 • Wszyscy pracownicy sprzedaży (kadra zarządzająca, handlowcy, pracownicy wsparcia),
 • Studenci wyższych uczelni i uczniowie szkół ekonomicznych.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o planszową symulację biznesu: Profit Pilot™

Czas trwania: 2-3 dni

Zarządzanie przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną

Symulacyjna gra planszowa dla dostawców energii!

Aby pozyskać klientów na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej, potrzeba zdolnych, patrzących w przyszłość, zorientowanych na potrzeby klienta, pracowników, którzy zdają sobie sprawę, że podstawą zglobalizowanej przestrzeni gospodarczej jest wartość akcji przedsiębiorstwa. Szkolenie symuluje zliberalizowany rynek energii elektrycznej. Podczas symulacji przedstawione zostają główne czynniki mające wpływ na ten rynek oraz ich wpływ na wynik firmy.

Cele:
Celem szkolenia jest poznanie ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz nowych zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Nowe zasady implikują zmiany w obrębie przedsiębiorstwa: nowi oferenci, spadek cen, utrata klientów, a także rozdział działalności w zakresie przesyłu i dystrybucji od pozostałych rodzajów działalności konkurencyjnej.

Dzięki szkoleniu:

 • zrozumiałe z punktu widzenia działalności firmy staną się pojęcia takie jak: presja kosztów i presja rentowności,
 • uczestnicy poznają ekonomiczne wskaźniki funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • każdy z uczestników zrozumie, jaki wpływ ma jego codzienna praca na wynik finansowy firmy oraz jej przyszłość,
 • decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie staną się bardziej zrozumiałe,
 • jasne i zrozumiałe staną się pojęcia ekonomiczne, związane z podwyższaniem rentowności przedsiębiorstwa energetycznego,
 • wydajność i rentowność przedsiębiorstwa będzie rozumiana w kontekście konkretnych decyzji, popartych wyliczeniami zysków i strat.

Przebieg szkolenia:
Uczestnicy prowadzą przez jeden dzień przedsiębiorstwo dostarczające energię elektryczną odbiorcom końcowym, a efektywność ich pracy mierzona jest wartością dla akcjonariuszy (Shareholder Value).

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w trakcie szkolenia:

 • Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo energetyczne?
 • Jak obliczyć wynik finansowy przedsiębiorstwa energetycznego?
 • Jak wpływać na wynik finansowy firmy?
 • Co oznaczają poszczególne wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać?
 • Gdzie szukać źródeł finansowania przedsiębiorstwa?
 • W jaki sposób zmiany na rynku energii elektrycznej kształtują zmiany w przedsiębiorstwie?

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca zakładów energetycznych,
 • Pracownicy zakładów energetycznych.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o planszową symulację biznesu: Power Station™

Czas trwania: 2 dni

Zarządzanie i rozwój salonem samochodowym lub całą siecią

Szkolenie to symulacja dealerskiej sieci sprzedaży samochodów lub pojedynczego salonu sprzedaży.

Cele:
Celem szkolenia jest wypracowanie praktycznych rozwiązań prowadzących do podniesienia rentowności salonu samochodowego.

Dzięki szkoleniu:

 • uczestnicy poznają podstawy branżowo-gospodarcze działania salonu sprzedaży samochodów,
 • wzmocnienie zostanie przedsiębiorcze myślenie skupione wokół maksymalizacji rentowności przedsiębiorstwa,
 • zdefiniowane zostaną konkretne metody służące do zwiększania sprzedaży w salonie samochodowym,
 • sprzedaż zacznie być postrzegana jako narzędzie do generowania przychodów, a nie dawania rabatów,
 • każdy uczestnik zrozumie, że jakość jego pracy ma przełożenie na wynik finansowy firmy.

Przebieg szkolenia:
Symulacja obejmuje dwie rundy. Każda runda ma na celu optymalizację wyników sprzedaży. W pierwszej nie zostają osiągnięte zadowalające cele. Uczestnicy dyskutują o tym, w jaki sposób można polepszyć wydajność pracy salonu i tym samym zysk ze sprzedaży. Zastanawiają się również, jak sami pracownicy salonu mogą wpłynąć na wzrost zyskowności firmy. Uczestnicy proponują rozwiązania, które zostaną wdrożone w drugim etapie symulacji. Podczas przebiegu szkolenia widoczne stają się związki pomiędzy konkretnymi działaniami, a ich wpływem na końcowy rezultat.

Grupa docelowa: Kadra zarządzająca i pracownicy salonu sprzedaży samochodów, pracownicy administracji, serwisanci; pracownicy zarządzający siecią salonów dealerów z ramienia centrali firmy.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o planszową symulację biznesu: Car World™

Czas trwania: 2 dni

Zarządzanie projektem

Wszystko co powinieneś wiedzieć o skutecznym zarządzaniu projektem!

Szkolenie to symulacja, podczas której uczestnicy uczą się zarządzania projektami. W trakcie warsztatów podejmują różnego rodzaju decyzje, które zazwyczaj leżą w gestii managera projektu. Symulacja pozwala im ocenić efekty tych decyzji z ekonomicznego punktu widzenia zarządzania projektem.

Cele:

 • Celem szkolenia jest przekonanie się, jak ważne dla sukcesu projektu są następujące obszary:
 • prawidłowo dobrany personel,
 • rozplanowanie płynności finansowej,
 • przemyślane inwestycje,
 • odpowiednie zarządzanie ryzykiem,
 • właściwa organizacja i rozplanowanie kolejnych faz projektu.

Dzięki szkoleniu:

 • uczestnicy doświadczają, jakie czynniki mają wpływ na sukces zespołu projektowego,
 • uczestnicy uczą się, w jaki sposób rozpoznać wskaźniki ekonomiczne, ich wzajemne powiązania i jak dzięki nim sterować przedsiębiorstwem,
 • uczestnicy uczą się, jak przy podejmowaniu własnych decyzji nie tracić z oka ogólnego dobra firmy,
 • uczestnicy dostrzegają wyzwania, przed którymi stają firmy pracujące systemem projektowym,
 • wszyscy uczestnicy projektu doświadczają konieczności współdziałania w przedsiębiorstwie.

Przebieg szkolenia:

 • Podczas trwania symulacji uczestnicy muszą zmierzyć się z następującymi zagadnieniami:
 • W jaki sposób zaplanować pracę mojego zespołu projektowego, tak by była ona efektywna i wydajna?
 • Jakiego typu pracowników pod względem osobowości i kwalifikacji brakuje mi, by wesprzeć mój zespół projektowy?
 • Jakich kompetencji potrzebuję do realizacji projektu?
 • W jaki sposób oszacowuję ryzyko projektu?
 • W jaki sposób zorganizować prace projektowe?
 • W jaki sposób zaplanować i przeprowadzić projekt przez jego poszczególne fazy?
 • Jak oszacować koszty projektu i jego rentowność?
 • Dla uczestników symulacji zrozumiałym staje się również, jak bardzo powiązane są ze sobą wszystkie obszary firmy.

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie projektów,
 • Członkowie zespołów projektowych,
 • Kadra zarządzająca zlecająca projekty

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o planszową symulację biznesu: Project Manager™

Czas trwania: 2 dni

Zarządzanie hotelem

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu hotelu!

Szkolenie symuluje zarządzanie hotelem oraz pozwala opracować strategię działania firmy, skoncentrowaną na podwyższaniu wyniku finansowego.

Cele:
Dzięki tej symulacji uczestnicy mają szansę poznania ekonomicznych aspektów zarządzania hotelem oraz wypracowania praktycznych rozwiązań prowadzących do wzrostu rentowności prowadzonej placówki.

Dzięki szkoleniu:

 • uczestnicy poznają ekonomiczne podstawy zarządzania hotelem,
 • wzmacnia się myślenie przedsiębiorcze u pracowników hotelu,
 • kształtowana jest postawa zorientowana na klienta,
 • wzmacnia się komunikacja pionowa w firmie: manager – pracownik,
 • zostają zdefiniowane konkretne propozycje poprawy rentowności hotelu,
 • uczestnicy angażują się w działalność hotelu, a przez to są zmotywowani do wdrażania nowych rozwiązań w praktyce.

Przebieg szkolenia:
Uczestnicy poznają najważniejsze obszary generujące dochody hotelu. Obok wynajmowania pokoi oraz dodatkowych opłat takich jak minibarek czy kablówka, uwzględnia się również dochody z usług gastronomicznych, organizacji bankietów i konferencji. W formie ?Profit Cents” zostają przedstawione w symulacji dochody i przyporządkowane bezpośrednie koszty. W ten sposób wprowadza się je także do rachunku pokrycia kosztów działającego hotelu. W celu oceny rentowności prowadzonej placówki tworzy się rachunek zysków i strat oraz bilans. Dzięki prezentacji na planszy wzrostu wartości usługi (doliczenie kosztów osobowych, kosztów surowców, itp.) możliwa jest właściwa wizualizacja tego procesu, a przez to – pełniejsze zrozumienie działań w nim zawartych. Podczas trwania symulacji uczestnicy wyliczają odpowiednie wskaźniki rentowności firmy, np. zwrot z obrotu w % i zwrot z kapitału własnego w %, pozyskując w ten sposób przejrzysty obraz kondycji finansowej firmy. Oprócz wyżej wymienionych elementów, prezentowane są także wskaźniki potrzebne do sterowania działalnością operacyjną hotelu, takie jak np. średni czas rezerwacji, obłożenie klientów, czy kwota obciążenia. Atutem symulacji jest również to, że uczestnicy mają możliwość analizy wpływu wybranych inwestycji na płynność finansową firmy. Poznają także tajniki amortyzacji – definicję i właściwości. Rozpoznane zostają strategie pozycjonowania firmy na rynku. Całość uzupełniona jest omówieniem różnych strategii sprzedaży usług hotelarskich, adekwatnie do wybranych grup docelowych.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie szkolenia:

 • Jak funkcjonuje hotel?
 • Od czego zależy wynik finansowy hotelu? Jak wpływać na wynik finansowy hotelu?
 • Co znaczy rentowność hotelu? Jak podwyższać rentowność hotelu?
 • W jaki sposób analizować płynność finansową hotelu?
 • W jaki sposób sprzedawać usługi hotelarskie? Kto ma wpływ na sukces finansowy hotelu?

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca i pracownicy hoteli
 • Praktykanci, studenci hotelarstwa, turystyki i innych spokrewnionych kierunków
 • Przyszli przedsiębiorcy branży hotelarskiej

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o planszową symulację biznesu: Hotel Manager™

Czas trwania: 2 dni

Zarządzanie firmą dystrybucyjną

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o planowaniu strategii firmy handlowej/dystrybucyjnej!

Szkolenie to symulacja, w której uczestnicy prowadzą przedsiębiorstwo handlowe (sklepy, hurtownie) i tym samym poznają podstawy ekonomiczne zarządzania tego rodzaju firmą.

Cele:
Symulacja kształtuje strategiczne planowanie kolejnych działań, których celem jest podwyższenie zysku firmy. Obserwacja skutków wdrożonych decyzji stymuluje u uczestników myślenie przyczynowo-skutkowe, dotyczące strategicznych posunięć w firmie.

Dzięki szkoleniu:

 • pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, rachunek zysków i strat, amortyzacja etc. staną się prostymi narzędziami w planowaniu działalności firmy,
 • będzie można przewidywać konkretne zyski firmy,
 • jasne stanie się planowanie strategicznych działań w firmie, prowadzących do maksymalizacji zysków.

Przebieg szkolenia:
Podczas symulacji uczestnicy pracują w zespołach – od 3 do 4 osób. Ich zadanie polega na zarządzaniu firmą, przy założeniu, że każda decyzja pociąga za sobą określone konsekwencje, poparte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. Symulacja jest kontynuowana w dwóch sekwencjach tak, aby skonfrontować decyzje uczestników z faktycznym obrazem firmy, czyli sprawdzić, jak to, co wymyślą uczestnicy wpłynie na kondycję finansową firmy. Symulacja osadzona jest w realiach, toteż zakłada zakup potrzebnych towarów, delegowanie zadań, przeprowadzenie kampanii reklamowej oraz negocjacje z dostawcami i bankami. Każdy rok uczestnicy zamykają stworzonym dla swoich firm raportem rocznym, zawierającym: rachunek zysków i strat, bilans oraz wskaźniki rentowności.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w trakcie szkolenia:

 • Jak planować strategiczne działania firmy handlowej, aby zmaksymalizować rentowność przedsiębiorstwa?
 • W jaki sposób strategię przełożyć na działalność operacyjną firmy?
 • Czym jest amortyzacja i w jaki sposób określić jej wartość?
 • Czym jest firmowy raport roczny?
 • Jakie są wskaźniki rentowności firmy i w jaki sposób je wykorzystywać?
 • Czym jest przepływ gotówki i co wynika z jego analizy?

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem handlowym.
 • Wszyscy pracownicy przedsiębiorstw handlowych.
 • Przyszła kadra zarządzająca

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o planszową symulację biznesu: Warehouse™

Czas trwania: 2 dni

Jak budować przewagę nad innymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi

Zdobywaj ekonomiczne know-how i zwyciężaj z konkurencją!

Szkolenie to symulacja konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Symulacja ma na celu przybliżenie podstaw zarządzania przedsiębiorstwem oraz kształcenie przedsiębiorczego myślenia.

Cele:
Celem szkolenia jest poznanie ekonomicznego know-how funkcjonowania firmy oraz wypracowanie skutecznych sposobów konkurowania na rynku.

Dzięki szkoleniu:

 • uczestnicy doświadczają, jak duży wpływ na sukces firmy ma zarządzanie strategiczne,
 • uczestnicy dostrzegają uwarunkowania rozwoju kluczowych obszarów firmy: sprzedaży, R&D, produkcji, finansów,
 • uczestnicy uczą się, w jaki sposób rozpoznać ekonomiczne wskaźniki i ich wzajemne powiązania oraz jak dzięki nim sterować przedsiębiorstwem,
 • uczestnicy rozpoznają możliwości pełniejszego wykorzystania potencjału firmy (np. w zakresie logistyki, finansów, procesu produkcyjnego),
 • uczestnicy uczą się interpretowania budżetu oraz informacji z rynku, jak również zrozumienia finansowej struktury przedsiębiorstwa,
 • uczestnicy doświadczają, jak ważne dla efektywnej współpracy są: odpowiedni podział zadań oraz sprawna komunikacja.

Przebieg szkolenia:
Podczas symulacji na rynku konkuruje ze sobą do 6 przedsiębiorstw. Każdorazowo 3 do 4 osób wciela się w role czołowych managerów jednej z firm. Grupa ta ma za zadanie podwyższyć wyniki swojej firmy oraz podnieść jej znaczenie rynkowe. Symulacja prezentuje wiele lat działania firmy. Raz do roku odbywa się przetarg, na którym przedsiębiorstwa, uprzednio złożywszy oferty, mogą pozyskać nowe zlecenia. Otrzymane zlecenia muszą jednak potem zostać terminowo dostarczone do klientów. Każdy rok uczestnicy zamykają stworzonym dla swoich firm raportem rocznym, na który składa się: rachunek zysków i strat, bilans oraz wskaźniki rentowności. Analizując powyższe wskaźniki uczestnicy doświadczają, jak duży – negatywny bądź pozytywny – wpływ na rozwój firmy mają podjęte przez nich strategiczne i operacyjne decyzje. Następstwem analizy jest opracowanie strategii, celem zwiększenia zysku firmy. W kolejnych latach działania firmy uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących kolejny rok działania firmy obrazują, o ile poprawił się zysk i jak wzrosła produktywność przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa:

 • Osoby decyzyjne w firmie;
 • Kierownicy departamentu produkcji;
 • Kierownicy departamentu rozwoju;
 • Kierownicy departamentów finansów i kontrolingu;
 • Kierownicy departamentu sprzedaży;
 • Kierownicy departamentu personalnego.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o planszową symulację biznesu: Global Factory™

Czas trwania: 2 dni

Istota działalności instytucji finansowej

Doświadcz istoty bankowości!

Szkolenie to jest symulacją, która w realistyczny sposób przybliża uczestnikom podstawy zarządzania bankiem lub oddziałem banku.

Cele:
Cel szkolenia to przedstawienie uczestnikom podstaw zarządzania bankiem detalicznym w praktyce.

Dzięki szkoleniu:

 • uczestnicy zrozumieją zasadnicze zagadnienia związane z zarządzaniem bankiem,
 • uczestnicy, poprzez doświadczanie rzeczywistych sytuacji z obszaru zarządzania działalnością operacyjną banku, znacznie szybciej przyswajają niezbędną wiedzę w tym zakresie,
 • przybliżone zostaną aspekty tworzenia strategii promocji i dystrybucji produktów bankowych na konkurencyjnym rynku,
 • uczestnicy będą mogli przełożyć strategię banku na działanie operacyjne.

Przebieg szkolenia:
Pięć banków rywalizuje ze sobą o klientów i udział na rynku. Każdy 3-4 osobowy zespół wciela się w rolę zarządu lub kadry zarządzającej jednego z tych banków. Zadaniem managerów jest osiągnięcie jak najlepszych wyników finansowych dla swojej instytucji. Na początku symulacji zostają rozdzielone role pomiędzy członków zespołu i założone banki, zaś pierwszym zadaniem nowego zarządu i kadry zarządzającej jest opracowanie strategii w oparciu o określone uwarunkowania formalno-prawne. Banki otrzymują dane makroekonomiczne, dotyczące m.in. wysokości stóp procentowych na rynku kapitałowym oraz na rynku pieniężnym. Mają dostęp do prognoz dotyczących przyszłej koniunktury, które wraz z aktualnymi wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi mają wpływ na notowania na giełdzie papierów wartościowych oraz na kursy walutowe. Zgodnie z przyjętą strategią ustalany jest budżet, zatrudniani pracownicy, zabezpieczone wszelkie ryzyka (płynności, kredytowe, stopy procentowej), a także tworzone są kanały dystrybucji np. w obrębie usług finansowych. Od tego momentu rozpoczyna się działalność operacyjna. Każdy Bank oferuje rynkowi swoje kredyty oraz stara się pozyskać z rynku jak najlepsze depozyty. Następuje transformacja zapadalności terminów i kwot pasywów i aktywów. Rating kredytobiorców decyduje o udzieleniu kredytu. Banki mogą refinansować się na rynku kapitałowym lub angażować posiadane własne środki. Jako lokatę kapitału mogą wybrać obligacje skarbowe, pożyczki udzielone w dewizach, akcje, opcje, futures’y, swapy. Rok zamykany jest rachunkiem zysków i strat oraz bilansem. Naruszenie zasad dotyczących kapitału własnego i płynności może spowodować straty i doprowadzić do odebrania bankowi licencji.
Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie szkolenia:

 • W jaki sposób można wpływać na wyniki finansowe banku lub jego oddziału?
 • Jak ustalać strategię działania banku / oddziału?
 • W jaki sposób powiązać działalność operacyjną banku / oddziału, zgodną z przyjętą strategią?
 • Co oznaczają pojęcia takie jak: płynność finansowa, rating, futures’y, swapy?
 • Jak obliczać rachunek zysków i strat oraz bilans i jak korzystać z tych danych w planowaniu działań banku?

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca banku/oddziału
 • Pracownicy liniowi i specjaliści banku
 • Wszyscy, którzy chcą zrozumieć działalność operacyjną banku/oddziału
 • Pracownicy banków bez wykształcenia o kierunku bankowym
 • Studenci bankowości, praktykanci

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o planszową symulację biznesu: Bank Emotion™
Czas trwania: 2-4 dni

Co to znaczy być prawdziwym doradcą

Wszystko, co powinno się wiedzieć o rating’u w związku z II Umową Bazylejską!

Nowa umowa kapitałowa Bazylea II zobowiązuje banki do dokładnego szacowania i wycenienia ryzyka przy udzielaniu kredytów firmom. Wynik rating’ u decyduje o tym, czy kredyt zostanie przyznany i na jakich warunkach.

Cele:
Szkolenie to symuluje proces rating’ u przedsiębiorstwa i przekazuje podstawowe zagadnienia związane z oceną ryzyka kredytowego firmy.

Dzięki szkoleniu:

 • uczestnicy będą rozumieć całościowy proces rating’ u,
 • uczestnicy będą mogli oszacować rentowność kredytobiorcy,
 • uczestnicy poznają narzędzia długoterminowego szacowania sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy,
 • uczestnicy poznają wskaźniki, wpływające na kondycję finansową kredytobiorcy,
 • uczestnicy będą mogli trafniej szacować ryzyko zaistniałe w związku z udzielanym kredytem.

Przebieg szkolenia:

Uczestnicy opracowują podczas symulacji metody działania, mające na celu uzyskanie optymalnego wyniku rating’u. Ocena poprzez symulację w głównej mierze koncentruje się na analizie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu i uwzględnia zasady analizy kredytobiorcy:

 • efektywności działania (np. rentowność poszczególnych etapów działalności, zyskowność kapitału)
 • płynności finansowej
 • efektywności zarządzania środkami obrotowymi
 • struktury finansowania majątku
 • jakości zarządzania (oceny kadry kierowniczej)
 • stopnia zależności od rynku,
 • stopnia zależności od innych podmiotów, dotacji rządowych itp.

Znaczenie poszczególnych ocen i zestaw szczegółowych kryteriów przyjętych w ich ramach różnicuje się stosownie do zasięgu i skali działalności prowadzonej przez podmioty, jednak celem bankowej analizy przedsiębiorstwa jest zawsze identyfikacja ryzyka. Aby ten cel osiągnąć kredytodawca powinien trafnie przewidzieć przyszłą sytuację ekonomiczno-finansową kredytobiorcy. Prognoza wielkości ekonomiczno-finansowych dotycząca okresu kredytowania jest również podstawą oceny zdolności kredytowej.

Dzięki grze:

 • uczestnicy będą rozumieć całościowy proces rating’u,
 • uczestnicy będą mogli oszacować rentowność kredytobiorcy,
 • uczestnicy poznają narzędzia długoterminowego szacowania sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy,
 • uczestnicy poznają wskaźniki, wpływające na kondycję finansową kredytobiorcy,
 • uczestnicy będą mogli trafniej szacować ryzyko zaistniałe w związku z udzielanym kredytem.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

 • O czym traktuje II Umowa Bazylejska?
 • Jak rozumieć proces rating’u przedsiębiorstwa?
 • Jak dokonywać oceny ryzyka kredytowego?
 • Co wynika z analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa i jak z niej korzystać?

Grupa docelowa:

 • Analitycy kredytowi
 • Kadra zarządzająca i pracownicy instytucji finansowych
 • Kadra zarządzająca i pracownicy zajmujący się obsługą klienta w banku
 • Kadra zarządzająca małych i dużych przedsiębiorstw
 • Doradcy podatkowi i finansowi
 • Studenci kierunków ekonomicznych

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o planszową symulację biznesu: Fit for Rating™

Czas trwania: 2 dni

Co powinieneś wiedzieć o działaniu filii banku

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu banku!

Szkolenie w sposób obrazowy pokazuje system działania filii bankowych. Podczas trwania symulacji uczestnicy poznają podstawy bankowości, a dzięki metodzie symulacyjnej rozpoznają biznesowe konteksty tej działalności oraz analizują podstawowe czynniki mające wpływ na efektywne działanie sektoru filii bankowych.

Po co grać?
Celem gry jest pogłębienie wiedzy z zakresu bankowości – gra jest kompaktowym i przejrzystym przedstawieniem działalności filii bankowych wraz z ich specyfiką.

Przebieg gry:
Podczas trwania symulacji konkuruje ze sobą na rynku do 5 banków. Każdorazowo 3-4 osoby wcielają się w rolę top-menedżerów jednego z tych banków. Głownym zadaniem uczestników jest opracowanie takiej strategii zarządzania filią, aby uzykać jak najwyższe wyniki. Każdy z banków rozpoczyna swoją działalność w tej samej sytuacji wyjściowej. Każdy bank posiada swoją filię, swój personel i podstawowe zaplecze finansowe. Podczas trwania symulacji menedżerowie muszą podejmować szereg decyzji, które następnie wprowadzają “w życie”, sprawdzając tym samym ich skuteczność. Poznają specyfikę funkcjonowania banku i wypracowują skuteczne metody wzrostu wyniku finansowego.

Dzięki grze:

 • uczestnicy zyskują wiedzę z zakresu bankowości,
 • uczestnicy potrafią analizować aktywa i pasywa banku,
 • jasne i użyteczne w praktyce stają się pojęcia takie jak: rating kredytowy, refinansowanie, zarządzanie ryzykiem oraz wskaźniki rentowności, typowe dla banku;
 • uczestnicy poznają usługi finansowe oraz potrafią planować płynność finansową banku,
 • uczestnicy wypracowują strategię zatrudniania personelu w banku,
 • jest szansa uczestniczenia w szkoleniu opartym na modułowej i elastycznej symulacji, przez co zdobywanie wiedzy bankowej staje się przyjemnością,
 • pozyskana wiedza jest silnie ugruntowana – nauczanie na bazie doświadczania daje najlepsze rezultaty.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

 • Jak ustalać płynność finansową banku?
 • Co oznaczają wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać?
 • Co oznaczają pojęcia takie jak: rating kredytowy, refinansowanie, zarządzanie ryzykiem i jak z nich korzystać?
 • Ile powinniśmy zainwestować w marketing i w dystrybucję?
 • Jak silnie powinna zostać rozbudowana sieć filii banku?
 • Których kredytów udzielić?
 • Ilu pracowników zatrudnić?
 • Czy powinniśmy uruchomić usługi finansowe banku?
 • Jaką dodatkową działalnością mógłby zająć się bank?

Grupa docelowa:

 • Pracownicy banków,
 • Studenci bankowości,
 • Praktykanci.

Metody:

 • Wykład interaktywny,
 • Dyskusja panelowa,
 • Praca samodzielna,
 • Praca grupowa,
 • Prezentacja,
 • Odgrywanie ról.

Czas trwania: 2-3 dni

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o planszową symulację biznesu: Inside Retail Banking™