Bank Emotion™

Bank Emotion™

Doświadcz istoty bankowości!

BankEmotionTM jest symulacyjną grą planszową, która w realistyczny sposób przybliża uczestnikom podstawy zarządzania bankiem.

Po co grać?
Cel gry to przedstawienie uczestnikom podstaw zarządzania bankiem detalicznym w praktyce.

Przebieg gry:

Pięć banków rywalizuje ze sobą o klientów i udział na rynku. Każdy 3-4 osobowy zespół wciela się w rolę zarządu lub kadry zarządzającej  jednego z tych banków. Zadaniem managerów jest osiągnięcie jak najlepszych wyników finansowych dla swojej instytucji. Na początku gry zostają rozdzielone role pomiędzy członków zespołu i założone banki, zaś pierwszym zadaniem nowego zarządu i kadry zarządzającej jest opracowanie strategii w oparciu o określone uwarunkowania formalno-prawne. Banki otrzymują dane makroekonomiczne, dotyczące m.in. wysokości stóp procentowych na rynku kapitałowym oraz na rynku pieniężnym. Mają dostęp do prognoz dotyczących przyszłej koniunktury, które wraz z aktualnymi wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi mają wpływ na notowania na giełdzie papierów wartościowych oraz na kursy walutowe.

Zgodnie z przyjętą strategią ustalany jest budżet, zatrudniani pracownicy, zabezpieczone wszelkie ryzyka (płynności, kredytowe, stopy procentowej), a także tworzone są kanały dystrybucji np. w obrębie usług finansowych. Od tego momentu rozpoczyna się działalność operacyjna. Każdy bank oferuje rynkowi swoje kredyty oraz stara się pozyskać z rynku jak najlepsze depozyty. Następuje transformacja zapadalności terminów i kwot pasywów i aktywów. Rating kredytobiorców decyduje o udzieleniu kredytu. Banki mogą refinansować się na rynku kapitałowym lub angażować posiadane własne środki. Jako lokatę kapitału mogą wybrać obligacje skarbowe, pożyczki udzielone w dewizach, akcje, opcje, futures’y, swapy. Rok zamykany jest rachunkiem zysków i strat oraz bilansem. Naruszenie zasad dotyczących kapitału własnego i płynności może spowodować straty i doprowadzić do odebrania bankowi licencji.

Dzięki grze:

 • uczestnicy zrozumieją zasadnicze zagadnienia związane z zarządzaniem bankiem,
 • uczestnicy, poprzez doświadczanie rzeczywistych sytuacji z obszaru zarządzania działalnością operacyjną banku, znacznie szybciej przyswajają niezbędną wiedzę w tym zakresie,
 • przybliżone zostaną aspekty tworzenia strategii promocji i dystrybucji produktów bankowych na konkurencyjnym rynku,
 • uczestnicy będą mogli przełożyć strategię banku na działanie operacyjne.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

 • W jaki sposób można wpływać na wyniki finansowe banku?
 • Jak ustalać strategię działania banku?
 • W jaki sposób powiązać działalność operacyjną banku, zgodną z przyjętą strategią?
 • Co oznaczają pojęcia takie jak: płynność finansowa, rating, futures’y, swapy?
 • Jak obliczać rachunek zysków i strat oraz bilans i jak korzystać z tych danych w planowaniu działań banku?

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca banku
 • Pracownicy liniowi i specjaliści banku
 • Wszyscy, którzy chcą zrozumieć działalność operacyjną banku
 • Pracownicy banków bez wykształcenia o kierunku bankowym
 • Studenci bankowości
 • Praktykanci

Czas trwania: 2-4 dni