Badanie Klimatu w Firmie

Celem niniejszego projektu jest dokonanie wszechstronnych badań analizujących opinie, nastroje i poziom satysfakcji pracowników w firmie. Analiza poziomu motywacji pracowników może być podstawą do planowania określonych dalszych działań, wprowadzania zmian (np. organizacyjnych), wdrażania nowych narzędzi zarządzania. Dlatego ważne są warsztaty podsumowujące cały projekt, podczas których są omawiane i planowane takie działania.
Pełnych i obiektywnych danych na temat sytuacji w firmie i nastrojach panujących wśród pracowników dostarczyć mogą jedynie profesjonalne badania przeprowadzone przez firmę zewnętrzną.

Sposób prowadzenia badania:

Kwestionariusz blokadowy obejmujący około 140 twierdzeń, badający różne obszary i zagadnienia. Zgodność z twierdzeniem lub jej brak jest podawany na kwestionariuszu przez wypełniającego w formie TAK/NIE. Twierdzenia nie są ułożone w kolejności badanych zagadnień, tak aby nie sugerowały jakie zagadnienie może być badane. Wypełniający ankietę nie wie jakie zagadnienia i z jakiego obszaru są badane, co może być bardziej wiarygodne w końcowych wynikach.

Aby zapewnić dostęp do jak największej ilości informacji badanie powinno dzielić się na 12 następujących obszarów:

 1. Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie,
 2. Praca zespołowa i relacje w grupie,
 3. Wsparcie ze strony kierownictwa (jak pracownicy postrzegają działania zarządu firmy dla dobra organizacji; jak decyzje zarządu wpływają na działalność pracownika),
 4. Ocena działalność bezpośredniego przełożonego, relacje z podwładnymi, wsparcie okazywane podwładnym,
 5. Ocena osiągnięć pracownika,
 6. Nagradzanie i docenianie osiągnięć pracownika,
 7. Możliwości rozwoju osobowego,
 8. Poczucie stabilności zatrudnienia i satysfakcji z pracy,
 9. Działania na rzecz jakości produktu/usługi,
 10. Dbałość o środowisko pracy i otoczenie zewnętrzne,
 11. Świadomość finansowa w przedsiębiorstwie,
 12. Przedsiębiorczość, gospodarność, innowacyjność.

Dodaj komentarz