Top Talent

TOP TALENT

Symulacje Biznesu Top Talent

Zaangażowanie oraz motywacja Twoich pracowników to sukces Twojej firmy. Inwestowanie w najlepszych pracowników jest kluczem do zwiększonej rentowności, my to wiemy. Dlatego nasz projekt – Top Talent, czyli jak wyłowić perły Twojej firmy opiera się na innowacyjnych metodach, obiektywnych, starannie wyselekcjonowanych kryteriach oceny oraz wieloletnim międzynarodowym doświadczeniu w pracy z kadrą menadżerską. Pracownicy biorą udział w wielobranżowych symulacjach (grach) biznesowych, prezentacjach, indywidualnych i grupowych ćwiczeniach. Są również poddawani testom psychometrycznym oraz uczestniczą w sesjach z psychologami biznesu, gdzie diagnozowane są ich potrzeby, motywacje a przede wszystkim wpływające na nie zachowania w środowisku zawodowym.

Projekt TOP TALENTY w oparciu o symulację biznesu realizuje następujące cele:

o Ocena wcześniej ustalonych kompetencji osób biorących udział w development center na bazie symulacji biznesu. Ocena kandydatów mających wyłonić TOP TALENTY oparta jest na analizie poziomu kompetencji kluczowych dla rozwoju organizacji.

o Wyłonienie spośród pracowników przyszłej kadry menedżerskiej  – kadry TOP TALENTY, czyli pracowników o największym potencjale dla organizacji (Development Center).

o Uświadomienie uczestnikom projektu znaczenia ich roli
w firmie, identyfikacji ich roli w organizacji, wpływu przyszłej menedżerskiej efektywności na całokształt współpracy i wyników firmy oraz znaczenia kierowania się wartościami firmowymi
w relacjach przełożony – podwładny – współpracownik.

o Zmianę dotychczasowych postaw pracowniczych:
z postawy biernej na postawę opierającą się na współpracy
z innymi w ramach jednej organizacji oraz nastawioną na rozwiązania i chęć działania w symbiozie organizacyjnej.

o Rozwój w obszarach: kształtowania postaw pro-biznesowych, wiedzy i umiejętności menedżerskiej.

o Nabycie wiedzy z zarządzania placówką handlową – jej efektywnością, wydajnością i rentownością.

o Wdrożenie nowych praktyk menedżerskich, które to TOP TALENTY  po objęciu stanowisk menedżerskich będą świadomie
i efektywnie stosować w codziennej rzeczywistości zarządczej.

Korzyści z development center prowadzonego
na bazie symulacji biznesowej

Prowadzenie development center na bazie symulacji biznesu spełnia dwie podstawowe funkcje:

 • oceny kompetencji i wyłonienia TOP TALENTÓW, czyli przyszłej kadry menedżerskiej
 • jednoczesnego rozwoju w obszarach:

o   postaw pro biznesowych i przedsiębiorczości,

o   zwiększania własnej świadomości pełnionej roli i funkcji menedżera w procesie organizacyjnym,

o   przyjętych postaw i wartości firmowych oraz wpływu na kształtowanie procesów firmowych – efektywności, wydajności
i rentowności.

Dzięki development center – pracy warsztatowej opartej
o planszową symulację biznesu:

 • uczestnicy dostrzegą swój wpływ na kształtowanie procesów firmowych, wagę wspólnych wartości oraz współpracy
  w codziennej rzeczywistości,
 • uczestnicy poznają procesy przedsiębiorstwa,  zidentyfikują własną rolę w nim  i wpływ swojej efektywności na całokształt wyników – rentowność przedsiębiorstwa,
 • uczestnicy poznają wzajemne relacje i powiązania poszczególnych działów firmy, będą mogli wspólnie wypracować rozwiązania, które później zaimplementują w rzeczywistość organizacyjną,
 • uczestnicy nie tylko mają szansę budować relacje z innymi  uczestnikami, ale również realizują zamysł systemowej współpracy
  w codziennej rzeczywistości,
 • uczestnicy integrują się,  a jednocześnie poprawiają komunikację wewnątrz firmy.