Wielostronne gry negocjacyjne

Perspektywy alfa

Czas trwania: 10 minut przygotowania, 40 minut pracy nad dokumentem, 5 minut przerwy, 10 minut prezentacji wyników pracy, 30-40 minut omówienia, 20 minut ewaluacji;

Ilość uczestników: do 35 osób, optymalny wiek 25 – 40, realizacja nieco utrudniona w przypadku dużych rozbieżności socjoekonomicznych w grupie osób szkolonych. (Gra może być skonstruowana dla dowolnej liczby uczestników);

Ilość trenerów: 2;

Opis szkolenia: Uczestnicy zostają podzielni na pary, w których każdy z nich otrzymuje pewną rolę komunikacyjną oraz informację o celu. Role związane są z typowym podziałem stanowisk w dużej firmie (management, promocja, marketing, dział handlowy, dział projektowy, dyrekcja). Celem każdej pary jest przygotowanie prostego dokumentu (notatka na 3/4 strony) będącego np.: opisem produktu do katalogu, ofertą dla hurtowni, zamówieniem na szkolenia itp.Każda osoba z pary posiada pewną ilość informacji potrzebnych do przygotowania dokumentu a także własne oczekiwania co do kształtu dokumentu specyficzne dla wykonywanej przez siebie pracy. Dodatkowo role uczestników zawierają także pewien stereotypowy obraz partnera interakcji. Uczestnicy mają 40 minut na opracowanie dokumentu. W tym czasie otrzymują, dodatkowe informacje dotyczące tego nad czym pracują, a także są uczestnikami dodatkowych interakcji (zebrań, spotkań, narad), które są mają na celu zdynamizowanie rozgrywki, uczynienie jej bardziej realistyczną, a także wzmocnieniu wzajemnych stereotypów z którymi muszą zmierzyć się gracze (np.: stereotypem wiecznie zabieganego kierownika).

Cel symulacji: Symulacja Perspektywy alfa jest grą nastawiona na rozwój indywidualnych zdolności komunikacyjnych osób szkolonych w sytuacjach 1:1, w których występują kontrastowe różnice w ocenie i percepcji sytuacji, a w szczególności:

 • umiejętności świadomego postrzegania własnych uwarunkowań komunikacyjnych (oczekiwań, stylu komunikacji, postaw wobec partnera interakcji komunikacyjnej),
 • jasnego formułowania własnych oczekiwań komunikacyjnych,
 • umiejętności empatycznego postrzegania uwarunkowań komunikacyjnych partnera komunikacyjnego,
 • zdolność do przełamywania wzajemnych stereotypów w procesie interakcji komunikacyjnej,
 • zdolności do praktycznego wykorzystywania transakcyjnego modelu komunikacji – negocjowania wspólnych znaczeń w procesie interakcji,

Efektywność i pomiar realizacji celów szkoleniowych: Wstępny efekt szkolenia mierzony jest prostą ankietą zawierającą trzy proste przykłady sytuacji komunikacyjnych z kontrastowymi oczekiwaniami stron, wraz z prośbą o krótkie opisanie jak, zdaniem uczestników szkolenia, wyglądałoby najlepsze rozwiązanie sytuacji, jakie czynniki kształtują daną sytuację itp. Opcjonalny pomiar efektu długoterminowego może być realizowany za pomocą specjalnego kwestionariusza lub wywiadów z losowo wybranymi uczestnikami szkolenia w okresie ok. 1,5 miesiąca po szkoleniu.


Perspektywy beta

Czas trwania: 15 minut przygotowania, 80 minut pracy nad projektem, 10 minut przerwy, 30 minut prezentacji wyników, 30-40 minut omówienia.

Ilość uczestników: do 35 osób, optymalny wiek 25 – 40, realizacja nieco utrudniona w przypadku dużych rozbieżności socjoekonomicznych w grupie osób szkolonych. (Gra może być skonstruowana dla dowolnej liczby uczestników);

Ilość trenerów:
2;

Opis szkolenia: Symulacja ta jest rozwojową wersją symulacji „Perspektywy alfa”. Posługuje się tym samym, znanym już uczestnikom zestawem narzędzi (role i cele komunikacji, reżyserowane interakcje), z tą tylko różnicą, że gra przebiega w większych grupach (6-8 osób) i jest symulacją procesu komunikacyjnego zachodzącego podczas pracy grupy nad wspólnym projektem.

Jako utrudnienie i źródło problemów do dyskusji po grze, symulacja jest tak ustawiona, że na określonych etapach pracy w zespołach tworzą się grupy, których nadmierna integracja i wzajemny antagonizm może zaszkodzić procesom komunikacyjnym przy pracy nad projektem.

Przykładowe projekty, nad którymi pracują grupy to projekt kampanii reklamowej, nowej sieci dystrybucji itd. w zależności od specyfiki branży klienta.

Cel symulacji: „Perspektywy beta” jest grą nastawiona na utrwalenie indywidualnych zdolności ćwiczonych w symulacji „ Perspektywy alfa”, a także na naukę nowych zdolności związanych z pracą i interakcjami w większej grupie:

Rozwijane zdolności:

 • umiejętności świadomego postrzegania własnych uwarunkowań komunikacyjnych (oczekiwań, stylu komunikacji, postaw wobec partnera interakcji komunikacyjnej),
 • jasnego formułowania własnych oczekiwań komunikacyjnych,
 • umiejętności empatycznego postrzegania uwarunkowań komunikacyjnych partnera komunikacyjnego,
 • zdolność do przełamywania wzajemnych stereotypów w procesie interakcji komunikacyjnej,
 • zdolności do praktycznego wykorzystywania transakcyjnego modelu komunikacji – negocjowania wspólnych znaczeń w procesie interakcji,

Nowe zdolności:

 • umiejętność komunikowania się z grupą,
 • tworzenie i utrwalanie struktury komunikacji w grupie,
 • adaptacja sposobów komunikowania grupy do zachodzących zmian,
 • świadome podejście do procesu grupowego i nauka zauważania jego wpływu na proces komunikacji,

Dodaj komentarz