Strategia i komunikacja

[/custom_table]

Architekci TM to symulacja, dzięki której uczestnicy w roli menadżerów będą wspólnie planować i realizować projekt biznesowy.

Prawa autorskie: ©Igor Widawski 2010, wszystkie prawa zastrzeżone.

Po co grać?
Celem symulacji jest zrozumienie mechanizmów planowania strategicznego oraz doskonalenie przepływu informacji w zespole. Gra uczy jak zarządzać projektem.

Przebieg gry:
Podczas symulacji gracze wspólnie realizują  projekt. Każdy menadżer dysponuje pewną ilością wiedzy i zasobów. Gracze stymulują przepływ informacji i w oparciu o zgromadzone dane zasiadają do zebrania. Etap planowania obejmuje zdefiniowanie strategii, rozdzielenie zadań, przygotowanie środków i zarządzanie ryzykiem. W etapie wykonawczym uczestnicy podejmują działania i sprawdzają powzięte założenia. Efektywna komunikacja i koordynacja działań na poziomie strategicznym pozostają kluczowymi czynnikami przez całą rozgrywkę. W trakcie gry uczestnicy doskonalą swoje umiejętności z zakresu zarządzania projektem oraz mają możliwość testowania różnych stylów współpracy. Gra kończy się ewaluacją wspólnej pracy.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

 • W jaki sposób zdefiniować cel i zaplanować wydajną  realizację projektu?
 • W jaki sposób pracować z celami pośrednimi tak aby efektywnie służyły celowi ostatecznemu?
 • Jakie przyjąć kryteria przy podejmowaniu decyzji w trakcie realizacji projektu?
 • W jaki sposób usprawnić komunikację i przekazywać informacje tak aby precyzyjnie dotarły do odbiorcy?

Dzięki grze:

 • Uczestnicy doświadczają jak duży wpływ na sukces firmy ma zarządzanie strategiczne.
 • Uczestnicy pracują nad dwustronną komunikacją oraz selekcją istotnych danych.
 • Uczestnicy przyswajają metodologię pracy z projektem, która później ułatwi im podejmowanie decyzji w obliczu złożonych zadań.
 • Uczestnicy doświadczają, jak ważne dla efektywnej współpracy są: odpowiedni podział zadań oraz funkcja przywódcy w zespole.

Czas trwania: 1-2 dni

Opis szkolenia:

Gra Czerwona Dolina jest złożoną grą decyzyjną z elementami negocjacji handlowych i współpracy w grupie. Uczestnicy gry wcielają się w niej w zarządców ubogich miasteczek znajdujących się w tytułowej Czerwonej Dolinie. Ich celem jest zarządzanie miastami przez okres 14 miesięcy i przeprowadzanie w nich najpotrzebniejszych reform społecznych i gospodarczych a także inwestycji w infrastrukturę każdego miasta z osobna i infrastrukturę całej doliny.

Gracze zarządzają miastami podejmując decyzje o alokacji zasobów na poszczególne reformy i inwestycje lub na rozwiązywanie bieżących problemów. Gracze połączeni są gęstą siecią interakcji i zależności geograficznych i ekonomicznych, które sprawiają, że pomimo pozornie rywalizacyjnego celu gry, muszą oni współpracować aby osiągnąć zwycięstwo.

Gra symuluje między innymi takie zagadnienia jak problem zaopatrzenia w surowce, problem inwestycji stanowiących dobro wspólne, problem niezamierzonych negatywnych i pozytywnych skutków jakie decyzje konkretnego uczestnika wywierają na jego sąsiadów czy problem konfliktów między graczami i możliwych skutków ich eskalacji.
Gra trwa czternaście tur, po których wyłania się zwycięzcę – gracza, który okazał się najsprawniejszym zarządcą powierzonego mu miasta.

W omówieniu gry trener koncentruje się na następujących aspektach gry:
– Strategiach dotyczących podejmowania decyzji w zarządzaniu miastem
– Sposobach podejmowania decyzji wspólnych
– Skuteczności prowadzonych negocjacji i uwarunkowaniach tej skuteczności
– Przebiegu współpracy i konfliktów, a także czynnikach je wywołujących
– Komunikacji między zarządcami miasteczek
– Percepcją konsekwencji podejmowanych decyzji
– Znaczeniu współpracy w osiąganiu indywidualnych i grupowych celów
– Problemie dobra wspólnego i jego konsekwencjachdla współpracy w grupie

Cel symulacji:
Gra „Czerwona dolina” jest nastawiona na rozwój zdolności komunikacyjnych, negocjacyjnych, zdolności podejmowania decyzji i umiejętności współpracy w grupie:

Umiejętności komunikacyjne:
– Jasne formułowanie oczekiwań
– Aktywne słuchanie i obserwacja partnera w komunikacji
– Empatyczne podejście do rozmówcy

Umiejętności negocjacyjne:
– Umiejętności praktycznego wykorzystania technik negocjacyjnych
– Umiejętność komunikacji z drugą stroną negocjacji i jasnego określania własnych oczekiwań co do przebiegu negocjacji.
– Umiejętność identyfikacji wspólnych i rozbieżnych interesów
– Panowanie nad emocjami

Umiejętności związane z podejmowaniem decyzji:
– Planowanie działań
– Diagnoza uwarunkowań ekonomicznych i grupowych danej decyzji
– Analiza konsekwencji decyzji i ryzyka
– Rozumienie wpływu decyzji indywidualnych na sytuację grupy

Umiejętności związane z współpracą w grupie:
Podejmowanie decyzji w grupie
Negocjacje z grupą
Koordynacja działań w grupie
Rozwiązywanie konfliktów i unikanie ich niszczącej eskalacji

Efektywność i pomiar realizacji celów szkoleniowych:
Wstępny efekt szkolenia mierzony jest za pomocą ankiety zawierającej pytania badające stopień praktycznego opanowania umiejętności rozwijanych przez grę. Ankieta zawiera opis studium przypadku złożonej sytuacji problemowej i pytania odnoszące się do poszczególnych aspektów wiedzy przekazywanej w trakcie gry. Opcjonalny pomiar efektu długoterminowego może być realizowany za pomocą specjalnego kwestionariusza lub wywiadów z losowo wybranymi uczestnikami szkolenia w okresie ok. 1,5 miesiąca po szkoleniu.

Tytuł narzędzia: Turniej Gier Strategicznych

Typ: Średni cykl gier

Prawa autorskie: ©Marcin Łączyński 2010, wszystkie prawa zastrzeżone

Wersja dokumentu: 1.2

Wstępny outline: Turniej gier strategicznych jest narzędziem szkoleniowym opartym na trzech mini grach strategicznych (po ok. 40 minut każda). Turniej może być wykorzystywany jako samodzielne narzędzie (np. w celach integracyjnych) lub element większego szkolenia (z zakresu umiejętności miękkich, myślenia strategicznego lub tworzenia zespołów). Każda gra składa się z 2 modułów, w trakcie których gracze podejmują decyzje dotyczące strategii działania swojego miasta/firmy, a także współpracują lub rywalizują z innymi zespołami (w zależności od treści modułu).

Turniej posiada wersję historyczną – osadzoną w okresie renesansu, w której uczestnicy wcielają się w zarządców miasta, a także wersję współczesną, w której wcielają się w osoby pełniące funkcję managera w przedsiębiorstwie.

Trzy mini gry dotyczą następujących umiejętności (w nawiasie nazwy gier w zależności od wersji tematycznej):

Gra 1: Wenecja/BestSeller – umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne, analizowanie działań przeciwnika

Gra 2: Ratusz/Konstruktor – organizacja i koordynacja działań w czasie

Gra 3: Piraci/Crisis Management – radzenie sobie z kryzysami i ryzykiem

W zależności od potrzeb, treść i optymalne rozwiązania poszczególnych modułów mogą być łatwo modyfikowane, tak aby dopasować je do potrzeb zamawiającego – w celu pokazania uczestnikom określonych wzorów postępowania i wartości, przećwiczenia określonych umiejętności (współpracy w grupie, komunikacji itd.), podkreślenia lub redukcji elementu rywalizacji w rozgrywce.

Każdy z 6 rozgrywanych modułów jest punktowany, dodatkowo punktowane są wyniki w trzech poszczególnych rozgrywkach. Na zakończenie turnieju wybierani są zwycięzcy, a także zespoły które najlepiej radziły sobie w określonych typach sytuacji.

Turniej Gier Strategicznych najlepiej rozgrywać jest łącząc uczestników w zespoły po 2 osoby na czas poszczególnych rozgrywek.

Cel szkoleniowy: W podstawowej wersji (turniej jako samodzielne wydarzenie) narzędzie to realizuje przede wszystkim cel jakim jest integracja pracowników. Dodatkowo Turniej jest okazją do przećwiczenia następujących zdolności:

 • umiejętności myślenia strategicznego i planowania
 • umiejętności organizacyjnych
 • zdolności komunikacyjnych i negocjacyjnych
 • umiejętności pracy w grupie
 • umiejętności pracy pod presją czasu

Dodatkowo w zależności od potrzeb Turniej może łatwo zostać dostosowany do następujących celów:

 • nauka praktycznego stosowania wzorów zachowania i wartości
 • intensywny trening pracy w grupie
 • nauka grupowej pracy nad kreatywnym rozwiązywaniem problemów

Efektywność i pomiar realizacji celów szkoleniowych: Wstępny efekt szkolenia mierzony jest za pomocą krótkiej ankiety oceniającej zadowolenie osób biorących udział w Turnieju, ich motywację i ocenę przydatności takiego sposobu ćwiczenia pracy w grupie.

Grupa uczestników: do 15-20 uczestników na jednego trenera,

Czas trwania: 20 minut wprowadzenia, Gra 1 (30 minut), 10 minut przerwy, Gra 2 (30 minut), 10 minut przerwy, Gra 3 (30 minut), 10 minut przerwy, ogłoszenie wyników (15 minut).

Uwagi: Turniej wspomagany formularzem Excell obliczającym wyniki wszystkich drużyn – konieczna dobra znajomość obsługi programu Excell przez osobę wprowadzającą wyniki.

Powrót na górę strony

Prawa autorskie: ©Igor Widawski 2010, wszystkie prawa zastrzeżone