Rozwój zdolności pracy zespołowej

Fabryka osobliwości™

Czas trwania: 10 minut wprowadzenia, Faza wstępna (porządkowanie i organizacja) – 25 minut, faza druga (podejmowanie decyzji dotyczących produkcji) 100 minut (w tym 15 minut przerwy), 10 minut przerwy, Faza 3 (działanie fabryki) 70 minut, 10 minut przerwy, 40 minut omówienia;

Ilość uczestników: do 30 osób, optymalny wiek 25 – 40, realizacja nieco utrudniona w przypadku dużych rozbieżności socjoekonomicznych w grupie osób szkolonych;  (Gra może być skonstruowana dla dowolnej liczby uczestników)

Ilość trenerów: 2;

Opis szkolenia: Uczestnicy symulacji wcielają się w członków zespołu pracującego nad projektem uruchomienia fabryki śmiesznych i dziwacznych gadżetów. Celem każdej grupy graczy (ok. 15 osób) jest przygotowanie wstępnego projektu i planu działania fabryki. Gracze dysponują informacjami o poszczególnych aspektach działania fabryki:

 • rynku na który ma produkować (popycie w poszczególnych miastach, strukturze ludności, kosztach dystrybucji itp.)
 • profilu demograficznym klientów poszczególnych towarów
 • wysokości budżetu na budowę
 • cenach maszyn do fabryki u różnych dostawców
 • cenach budowy samej fabryki
 • dostępnych pracownikach
 • strategii spółki zlecającej budowę
 • oczekiwaniach różnych osób ze spółki (działu marketingu, działu badań)

Informacje wstępnie dostarczane graczom są przemieszane i pozornie niekompletne – uczestnicy dowiadują się, że jest to skutek pracy poprzedniego zespołu pracującego przy tym projekcie, ostatnio odsuniętego z powodu swojej niekompetencji.

We wstępnej fazie grupa staje przed zadaniem wspólnego uporządkowania informacji i zaplanowania swojej pracy – informacji do analizy jest sporo, ale wyglądają one na bardziej złożone niż są w rzeczywistości.

Faza druga polega na podjęciu decyzji co do podstawowych aspektów działania fabryki: jej wielkości, ilości maszyn, dostawcach maszyn, pracownikach, planie produkcji i dystrybucji.

Po zakończeniu procesu budowy grupa uczestników kontroluje i koryguje działanie fabryki w kolejnych trzech kwartałach, otrzymując informację zwrotną na temat wyników i problemów w pracy fabryki od trenera.

Cel symulacji: Gra mimo pozornej złożoności jest stosunkowa prosta z technicznego punktu widzenia i nie wymaga dużych umiejętności matematycznych przy planowaniu, a jej głównym celem jest nauka pracy w dużym zespole. Gra bezpośrednio realizuje następujące cele:

Główne zdolności rozwijane przez grę:

 • umiejętność organizacji i podziału pracy przez grupę
 • umiejętność komunikacji między grupami osób pracującymi nad częściami wspólnego zadania
 • zdolność podejmowania decyzji w grupie
 • orientacja na grupowy cel
 • zdolność planowania i przewidywania zmian
 • Cele poboczne:
 • integracja uczestników w pozytywnej atmosferze
 • budowa pozytywnej motywacji do pracy grupowej

Efektywność i pomiar realizacji celów szkoleniowych: Wstępny efekt szkolenia mierzony jest prostą ankietą zawierającą opis problemu i polecenie wstępnego zaplanowania pracy małej grupy nad rozwiązaniem tego problemu. Opcjonalny pomiar efektu długoterminowego może być realizowany za pomocą specjalnego kwestionariusza lub wywiadów z losowo wybranymi uczestnikami szkolenia w okresie ok. 1,5 miesiąca po szkoleniu.

Uwagi: gra wspomagana formularzem excell obliczającym wyniki fabryk.

Czerwona dolina™

Czas trwania: 20 minut przygotowania, 40 minut wprowadzenia, 240 minut gry [w tym dwie przerwy po 15 min], 2 minut przerwy, 100 minut omówienia [w tym 10 minut przerwy].

Ilość uczestników: są wersje gry przeznaczone dla 3, 4, 5 i 6 grup liczących od 2 do 3 osób, trener ma pełną  kontrolę nad jedną grą dowolnej wielkości [od 6 do 18 osób], jednoczesne prowadzenie dwóch lub więcej gier wymaga już obecności przynajmniej jednego pomocnika (mierzenie czasu, kontrola punktacji itp.). * (Gra może być skonstruowana dla dowolnej liczby uczestników);

Opis szkolenia: Gra Czerwona Dolina jest złożoną grą decyzyjną z elementami negocjacji handlowych i współpracy w grupie. Uczestnicy gry wcielają się w niej w zarządców ubogich miasteczek znajdujących się w tytułowej Czerwonej Dolinie. Ich celem jest zarządzanie miastami przez okres 14 miesięcy i przeprowadzanie w nich najpotrzebniejszych reform społecznych i gospodarczych a także inwestycji w infrastrukturę każdego miasta z osobna i infrastrukturę całej doliny.

Gracze zarządzają miastami podejmując decyzje o alokacji zasobów na poszczególne reformy  i  inwestycje lub na rozwiązywanie bieżących problemów. Gracze połączeni są gęstą siecią interakcji i zależności geograficznych i ekonomicznych, które sprawiają, że pomimo pozornie rywalizacyjnego celu gry, muszą oni współpracować aby osiągnąć zwycięstwo.

Gra symuluje między innymi takie zagadnienia jak problem zaopatrzenia w surowce, problem inwestycji stanowiących dobro wspólne, problem niezamierzonych negatywnych i pozytywnych skutków jakie decyzje konkretnego uczestnika wywierają na jego sąsiadów czy problem konfliktów między graczami i możliwych skutków ich eskalacji.
Gra trwa czternaście tur, po których wyłania się zwycięzcę – gracza, który okazał się najsprawniejszym zarządcą powierzonego mu miasta.

W omówieniu gry trener koncentruje się na następujących aspektach gry:

 • strategiach dotyczących podejmowania decyzji w zarządzaniu miastem
 • sposobach podejmowania decyzji wspólnych
 • skuteczności prowadzonych negocjacji i uwarunkowaniach tej skuteczności
 • przebiegu współpracy i konfliktów, a także czynnikach je wywołujących
 • komunikacji między zarządcami miasteczek
 • percepcją konsekwencji podejmowanych decyzji
 • znaczeniu współpracy w osiąganiu indywidualnych i grupowych celów
 • problemie dobra wspólnego i jego konsekwencjach dla współpracy w grupie

Cel symulacji: Gra „Czerwona dolina” jest nastawiona na rozwój zdolności komunikacyjnych, negocjacyjnych, zdolności podejmowania decyzji i umiejętności współpracy w grupie:

Umiejętności komunikacyjne:

 • jasne formułowanie oczekiwań
 • aktywne słuchanie i obserwacja partnera w komunikacji
 • empatyczne podejście do rozmówcy

Umiejętności negocjacyjne:

 • umiejętności praktycznego wykorzystania technik negocjacyjnych
 • umiejętność komunikacji z drugą stroną negocjacji i jasnego określania własnych oczekiwań co do przebiegu negocjacji.
 • umiejętność identyfikacji wspólnych i rozbieżnych interesów
 • panowanie nad emocjami

Umiejętności związane z podejmowaniem decyzji:

 • planowanie działań
 • diagnoza uwarunkowań ekonomicznych i grupowych danej decyzji
 • analiza konsekwencji decyzji i ryzyka
 • rozumienie wpływu decyzji indywidualnych na sytuację grupy

Umiejętności związane z współpracą w grupie:

 • podejmowanie decyzji w grupie
 • negocjacje z grupą
 • koordynacja działań w grupie
 • rozwiązywanie konfliktów i unikanie ich niszczącej eskalacji

Efektywność i pomiar realizacji celów szkoleniowych: Wstępny efekt szkolenia mierzony jest za pomocą ankiety zawierającej pytania badające stopień praktycznego opanowania umiejętności rozwijanych przez grę. Ankieta zawiera opis studium przypadku złożonej sytuacji problemowej i pytania odnoszące się do poszczególnych aspektów wiedzy przekazywanej w trakcie gry. Opcjonalny pomiar efektu długoterminowego może być realizowany za pomocą specjalnego kwestionariusza lub wywiadów z losowo wybranymi uczestnikami szkolenia w okresie ok. 1,5 miesiąca po szkoleniu.

Dodaj komentarz