Negocjacje

[custom_table]

Salesman

[/custom_table]

Czas trwania: 25 minut wprowadzenia, 10 minut przygotowania, 360 minut gry [plus 45 minut przerwy na obiad], 50 minut omówienia.

Ilość uczestników: od 12 do 24 osób. (Gra może być skonstruowana dla dowolnej liczby uczestników);

Opis szkolenia: Gra Kozacy jest wielostronną grą negocjacyjną osadzoną w realiach historycznych XVII-wiecznej Rzeczpospolitej.

Uczestnicy gry wcielają się w zarządców domów kupieckich, prowadzących działalność na terenie Rzeczpospolitej w okresie od 1646 do 1658 roku. Gra podzielona jest na tury, podczas których gracze podejmują decyzje dotyczące działalności własnej organizacji a także negocjują z innymi drużynami podział handlowych stref wpływów.

W grze bierze udział od 6 do 8 grup liczących po 2 lub 3 uczestników, a każda grupa reprezentuje jeden dom kupiecki.

Gra trwa 24 tury (ok. 5,5 do 6 godzin), a celem graczy jest maksymalizacja wyniku ekonomicznego własnego domu kupieckiego.

Omówienie gry koncentruje się na dwóch aspektach zdolności negocjacyjnych – podstawowych umiejętnościach negocjacyjnych (analiza celów, planowanie negocjacji, znajomość technik negocjacyjnych, zdolności komunikacyjne) a także umiejętności nawiązywania i podtrzymywania długotrwałych więzi i relacji wygrany-wygrany z innymi podmiotami działającymi na tym samym rynku.

Cel symulacji: Gra „Kozacy” jest nastawiona na rozwój zdolności negocjacyjnych w dwóch aspektach:

Zdolności podstawowe:

 • umiejętności definiowania i analizowania własnych celów negocjacyjnych i alternatyw
 • tworzenia i elastycznej modyfikacji planu negocjacji
 • umiejętności praktycznego wykorzystania technik negocjacyjnych
 • umiejętność komunikacji z drugą stroną negocjacji i jasnego określania własnych oczekiwań co do przebiegu negocjacji, a także wspólnych i rozbieżnych interesów
 • panowania nad emocjami i unikania uproszczonego postrzegania partnera w negocjacjach

Zdolności zaawansowane:

 • umiejętność budowy i podtrzymywania długotrwałych relacji handlowych
 • negocjacje porozumień na zasadzie wygrany-wygrany
 • efektywna komunikacja z partnerami biznesowymi

Efektywność i pomiar realizacji celów szkoleniowych: Wstępny efekt szkolenia mierzony jest za pomocą krótkiej ankiety zawierającej studium przypadku – sytuacji negocjacyjnej z poleceniem przygotowania przykładowego planu rozmów i opisu parametrów negocjacji. Opcjonalny pomiar efektu długoterminowego może być realizowany za pomocą specjalnego kwestionariusza lub wywiadów z losowo wybranymi uczestnikami szkolenia w okresie ok. 1,5 miesiąca po szkoleniu.


Czas trwania: 10 minut wprowadzenia, 15 minut przygotowania, 60 minut gry, 30 minut omówienia;

Ilość uczestników: do 40 osób, optymalna parzysta liczba uczestników – inaczej jedna grupa musi negocjować 2 na 1 i nie jest do końca porównywalna z innymi. (Gra może być skonstruowana dla dowolnej liczby uczestników);

Ilość trenerów: 2;

Opis szkolenia: Uczestnicy zostają podzieleni na grupy dwu lub czteroosobowe. Każda osoba z pary lub dwuosobowa grupa otrzymuje swoją rolę negocjacyjną – zbiór informacji obejmujący opis sytuacji w jakiej doszło do negocjacji, a także własne cele do osiągnięcia w toku negocjacji.

Po zapoznaniu się ze swoimi instrukcjami trener podaje graczom dodatkowe informacje o sytuacji negocjacyjnej i jej kontekście, a także udziela odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące samej gry.

Na znak prowadzącego wszystkie grupy uczestników szkolenia przystępują do negocjacji – negocjacje odbywają się w grupach dwu lub czteroosobowych, gdzie połowa grupy reprezentuje przedstawicieli firmy negocjującej z urzędnikami a druga połowa urzędników. Negocjacje trwają 70 minut.

Najpóźniej po 70 minutach każda negocjująca grupa podpisuje lub nie porozumienie z wynikami negocjacji. Niepodpisanie porozumienia oznacza fiasko negocjacji. Wszystkie podpisane porozumienia przekazuje się prowadzącemu a ich wyniki wyrażone w punktach [zgodnie z informacjami jakie gracze otrzymali w swoich instrukcjach] wpisuje na flipcharcie lub tablicy.

Omówienie wyników gry koncentruje się na analizie wykorzystanych podczas negocjacji technik i strategii negocjacyjnych, przebiegu procesu negocjacyjnego, a także zdolności i predyspozycji charakterologicznych sprzyjających osiąganiu optymalnych rozwiązań negocjacji.

Cel symulacji: Gra „Bieszczady” jest nastawiona na rozwój zdolności negocjacyjnych:

 • umiejętności definiowania i analizowania własnych celów negocjacyjnych i alternatyw
 • tworzenia i elastycznej modyfikacji planu negocjacji
 • umiejętności praktycznego wykorzystania technik negocjacyjnych umiejętność komunikacji z drugą stroną
 • negocjacji i jasnego określania własnych oczekiwań co do przebiegu negocjacji, a także wspólnych i rozbieżnych interesów panowania nad emocjami i unikania uproszczonego postrzegania partnera w negocjacjach

Efektywność i pomiar realizacji celów szkoleniowych: Wstępny efekt szkolenia mierzony jest za pomocą krótkiej ankiety zawierającej studium przypadku – sytuacji negocjacyjnej z poleceniem przygotowania przykładowego planu rozmów i opisu parametrów negocjacji. Opcjonalny pomiar efektu długoterminowego może być realizowany za pomocą specjalnego kwestionariusza lub wywiadów z losowo wybranymi uczestnikami szkolenia w okresie ok. 1,5 miesiąca po szkoleniu.

Salesman

Czas trwania: 20 minut wprowadzenia, Gra 1 (80 minut), 20 minut przerwy, Gra 2 (80 minut), Obiad (45 minut), Gra 3 (80 minut), 20 minut przerwy, Gra 4 (80 minut), 20 minut przerwy, podsumowanie wyników (15 minut).

Ilość uczestników: od 20 do 50 osób, konieczna parzysta liczba uczestników. (Gra może być skonstruowana dla dowolnej liczby uczestników);

Opis szkolenia: Turniej negocjacyjny zorganizowany dla pracowników jest dobrą okazją do praktycznego ćwiczenia ich umiejętności negocjacyjnych i komunikacyjnych w silnie motywującej atmosferze turnieju.

Turniej składa się z określonej liczby (trzech lub czterech) gier negocjacyjnych rozgrywanych systemem pucharowym lub punktowym, prowadzących do wyłonienia osoby lub zespołu (w zależności od sposobu rozgrywania gier) o najlepszych umiejętnościach negocjacyjnych i komunikacyjnych.

Gry używane podczas turnieju są skonstruowane jak normalne gry negocjacyjne używane podczas szkoleń – składają się z ról każdej ze stron negocjacji, informacji wspólnych oraz dodatkowych informacji, które dostarczane są graczom przez trenera w trakcie rozgrywki. Gry używane w turnieju są symetryczne (tzn. ich wynik jest zależny tylko od umiejętności graczy i nie zależy od konstrukcji gry).

Cel symulacji: Turniej negocjacyjny oprócz tego, ze realizuje cele szkoleniowe, ma także walory rozrywkowe i jest atrakcyjnym narzędziem do użycia na wyjazdach integracyjnych i motywacyjnych dla pracowników:

Udział w turnieju ćwiczy następujące zdolności związane z procesem negocjacji:

 • umiejętność definiowania i analizowania własnych celów negocjacyjnych i alternatyw
 • zdolność tworzenia i elastycznej modyfikacji planu negocjacji
 • umiejętność praktycznego wykorzystania technik negocjacyjnych
 • umiejętność komunikacji z drugą stroną negocjacji i jasnego określania własnych oczekiwań co do przebiegu negocjacji, a także wspólnych i rozbieżnych interesów
 • zdolność do panowania nad emocjami i unikania uproszczonego postrzegania partnera w negocjacjach

Efektywność i pomiar realizacji celów szkoleniowych: Wstępny efekt szkolenia mierzony jest za pomocą krótkiej ankiety oceniającej zadowolenie osób biorących udział w Turnieju, ich motywację i ocenę przydatności takiego sposobu ćwiczenia zdolności negocjacyjnych. Opcjonalny pomiar efektu długoterminowego może być realizowany za pomocą specjalnego kwestionariusza lub wywiadów z losowo wybranymi uczestnikami szkolenia w okresie ok. 1,5 miesiąca po szkoleniu.

Uwagi: Turniej wspomagany formularzem Excel obliczającym wyniki wszystkich drużyn – konieczna dobra znajomość obsługi programu Excell przez osobę wprowadzającą wyniki.

Powrót na górę strony