Komunikacja i współpraca w zespole

[custom_table]

[/custom_table]

[custom_table]

[/custom_table]

Opis gry:

Gra decyzyjna z rozbudowanym elementem komunikacji i interakcji między uczestnikami, osadzona w realiach współczesnych.

Uczestnicy wcielają się w menadżerów oddziałów spółki MaxCom. Spółka przeżywa poważne kłopoty, a celem managerów jest wypracowanie i wprowadzenie rozwiązań problemów, które przyczynią się do poprawy stanu spółki. Gra ma charakter kooperacyjny, nie zawiera elementów ostrej rywalizacji

Cele szkoleniowe:

– Rozwój umiejętności organizacji i koordynacji działań przez członków grupy
– Trening komunikacji między poszczególnymi członkami grupy
– Nauka podejmowania decyzji w grupie
– Rozwój wspólnych wartości grupowych
– Kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie
– Integracja pracowników i budowa zespołów

Moduły szkoleniowe:

– Grupa i jej działanie
– Podejmowanie decyzji w grupie
– Konflikty podczas pracy w grupie
– Moja rola w grupie
– Przywództwo i negocjacje


Tytuł narzędzia: „Polaris”

Typ: średnia gra szkoleniowa

Prawa autorskie: ©Marcin Łączyński 2011 wszystkie prawa zastrzeżone

Wersja dokumentu: 2.4

Wstępny outline: Gra „Polaris” to gra komunikacyjna nastawiona na rozwój umiejętności współpracy w grupie i zdolności komunikacyjnych członków zespołu.

Uczestnicy rozgrywki, podzieleni na pięcioosobowe zespoły wcielają się w role organizatorów ekspedycji naukowej, którzy mają  za zadanie przygotować i przeprowadzić wyprawę na biegun północny.

W pierwszej części rozgrywki uczestnicy wybierają role jakie będą pełnić w grupie:

– lidera
– zaopatrzeniowca
– kierownika naukowego
– zwiadowcy
– archiwisty

Każda z ról jest opisana za pomocą instrukcji, a także wkomponowana w scenariusz rozgrywki w taki sposób, aby zintensyfikować interakcje miedzy uczestnikami, a także postawić ich w różnych sytuacjach grupowych i komunikacyjnych. Po wybraniu ról uczestnicy przystępują do wyznaczenia trasy wyprawy, wyboru ekwipunku i podziału zadań w trakcie ekspedycji.

W drugiej części gry uczestnicy rozwiązują niespodziewane problemy na jakie natykają się w trakcie wyprawy, aż do uwieńczonego sukcesem jej ukończenia. Problemy stawiane przed uczestnikami mają charakter decyzyjny (np. zmiana trasy, eksploracja nieznanego terenu, prowadzenie lub rezygnacja z badań)  i wymagają także dobrej współpracy w grupie i sprawnej komunikacji miedzy uczestnikami,  z których każdy ma własne cele i zasady, które mogą stawać na przeszkodzie realizacji wspólnego celu.

Debriefing po zakończeniu rozgrywki i określeniu wyniku grupy koncentruje się na analizie przebiegu gry pod kątem poszczególnych aspektów współpracy w grupie:

 • procesu grupowego, przebiegu procesu w trakcie gry a także jego uwarunkowaniach.
 • ról jakie przyjmujemy w grupie
 • przebiegu komunikacji w grupie
 • indywidualnej motywacji do współpracy
 • metod podejmowania decyzji w grupie
 • postrzegania celów i interesów grupy
 • optymalnych strategii rozwiązywania konfliktów

Poszczególne zespoły nie rywalizują ze sobą, a interakcja w trakcie rozgrywki przebiega wewnątrz grup pięcioosobowych (planowanie, podejmowanie decyzji w grupie, rozwiązywanie konfliktów) a także między poszczególnymi grupami.

Cel szkoleniowy: Gra „Polaris” jest nastawiona na rozwój umiejętności współpracy w grupie, a w szczególności:

 • umiejętność organizacji i koordynacji działań przez członków grupy
 • umiejętność komunikacji między poszczególnymi członkami grupy
 • zdolność podejmowania decyzji w grupie
 • umiejętność wypracowywania wspólnych wartości grupowych
 • umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie
 • świadomość własnych mocnych i słabych stron w pracy grupowej
 • technik budowania motywacji do pracy nad własną komunikacją i zaangażowaniem w pracę w grupie

Dodatkowo, z racji nieantagonistycznego charakteru rozgrywki i stosunkowo prostych zasad, gra może spełniać także funkcje integracyjne.

Grupa uczestników: jedna gra w zależności od konfiguracji [duża elastyczność] nadaje się do rozegrania przez grupę 5 osób. Jeden trener/facylitator może (w zależności od grupy) z powodzeniem prowadzić symultanicznie do trzech-czterech gier.

Czas trwania: 1 dzień szkoleniowyCzas trwania:

10 minut wprowadzenia, Faza wstępna (porządkowanie i organizacja) – 25 minut, faza druga (podejmowanie decyzji dotyczących produkcji) 100 minut (w tym 15 minut przerwy), 10 minut przerwy, Faza 3 (działanie fabryki) 70 minut, 10 minut przerwy, 40 minut omówienia;

Ilość uczestników:

do 30 osób, optymalny wiek 25 – 40, realizacja nieco utrudniona w przypadku dużych rozbieżności socjoekonomicznych w grupie osób szkolonych; (Gra może być skonstruowana dla dowolnej liczby uczestników)
Ilość trenerów:

2

Opis szkolenia:

Uczestnicy symulacji wcielają się w członków zespołu pracującego nad projektem uruchomienia fabryki śmiesznych i dziwacznych gadżetów. Celem każdej grupy graczy (ok. 15 osób) jest przygotowanie wstępnego projektu i planu działania fabryki. Gracze dysponują informacjami o poszczególnych aspektach działania fabryki:

 • rynku na który ma produkować (popycie w poszczególnych miastach, strukturze ludności, kosztach dystrybucji itp.)
 • profilu demograficznym klientów poszczególnych towarów
 • wysokości budżetu na budowę
 • cenach maszyn do fabryki u różnych dostawców
 • cenach budowy samej fabryki
 • dostępnych pracownikach
 • strategii spółki zlecającej budowę
 • oczekiwaniach różnych osób ze spółki (działu marketingu, działu badań)

Informacje wstępnie dostarczane graczom są przemieszane i pozornie niekompletne – uczestnicy dowiadują się, że jest to skutek pracy poprzedniego zespołu pracującego przy tym projekcie, ostatnio odsuniętego z powodu swojej niekompetencji.

We wstępnej fazie grupa staje przed zadaniem wspólnego uporządkowania informacji i zaplanowania swojej pracy – informacji do analizy jest sporo, ale wyglądają one na bardziej złożone niż są w rzeczywistości.

Faza druga polega na podjęciu decyzji co do podstawowych aspektów działania fabryki: jej wielkości, ilości maszyn, dostawcach maszyn, pracownikach, planie produkcji i dystrybucji.

Po zakończeniu procesu budowy grupa uczestników kontroluje i koryguje działanie fabryki w kolejnych trzech kwartałach, otrzymując informację zwrotną na temat wyników i problemów w pracy fabryki od trenera.

Cel symulacji:

Gra mimo pozornej złożoności jest stosunkowa prosta z technicznego punktu widzenia i nie wymaga dużych umiejętności matematycznych przy planowaniu, a jej głównym celem jest nauka pracy w dużym zespole. Gra bezpośrednio realizuje następujące cele:

Główne zdolności rozwijane przez grę:

– Umiejętność organizacji i podziału pracy przez grupę
– Umiejętność komunikacji między grupami osób pracującymi nad częściami wspólnego zadania
– Zdolność podejmowania decyzji w grupie
– Orientacja na grupowy cel
– Zdolność planowania i przewidywania zmian

Efektywność i pomiar realizacji celów szkoleniowych:

Wstępny efekt szkolenia mierzony jest prostą ankietą zawierającą opis problemu i polecenie wstępnego zaplanowania pracy małej grupy nad rozwiązaniem tego problemu. Opcjonalny pomiar efektu długoterminowego może być realizowany za pomocą specjalnego kwestionariusza lub wywiadów z losowo wybranymi uczestnikami szkolenia w okresie ok. 1,5 miesiąca po szkoleniu.Gra „Alejka” to gra komunikacyjno – decyzyjna nastawiona na rozwój umiejętności współpracy w grupie, planowania i analizy podjętych decyzji u członków zespołu.

Uczestnicy rozgrywki, podzieleni na ok. dziesięcioosobowe zespoły wcielają się w role członków społecznego komitetu którym władze miasteczka powierzyły opracowanie planu wykorzystania przestrzeni w nowootwartym miejskim parku.

Rozgrywka przebiega w dwóch etapach. Na pierwszym z nich uczestnicy zapoznają się z materiałami informacyjnymi (planami, ofertami firm budowlanych, wynikami badań i konsultacji) potrzebnymi do opracowania planu wykorzystania parku. Pracując wspólnie w grupie, muszą przeanalizować
dostarczone materiały a następnie opracować plan wykorzystania przestrzeni parku, uwzględniający:

 • kosztorys projektu
 • lokalizację atrakcji w parku
 • wybór wykonawcy
 • uzasadnienie podjętych decyzji

W drugim etapie uczestnicy dostają informację zwrotną od mieszkańców miasteczka, dotyczącą tego jak bardzo są oni zadowoleni z funkcjonowania parku, oraz zawierającą sugestie co można by w nim ulepszyć. Po otrzymaniu informacji uczestnicy rozgrywki przystępują do opracowania korekty planu
wykorzystania parku, w celu osiągnięcia maksymalnej satysfakcji mieszkańców miasteczka.

Debriefing po zakończeniu rozgrywki i określeniu wyniku grupy koncentruje się na analizie przebiegu gry pod kątem poszczególnych aspektów współpracy w grupie:

 • procesu grupowego, przebiegu procesu w trakcie gry, a także jego uwarunkowaniach
 • wpływu struktury grupy na zachowanie uczestników
 • ról jakie przyjmujemy w grupie
 • przebiegu komunikacji w grupie
 • metod podejmowania decyzji w grupie
 • sposobu analizy podjętych decyzji
 • technik oceny podjętych decyzji

Poszczególne zespoły nie rywalizują ze sobą, choć istnieje możliwość porównania wyników poszczególnych drużyn, a interakcja w trakcie rozgrywki przebiega wewnątrz dziesięcioosobowych zespołów.

Cel szkoleniowy:

Gra „Alejka” jest nastawiona na rozwój umiejętności współpracy w grupie, a w szczególności:

 • umiejętność organizacji i koordynacji działań przez członków grupy
 • umiejętność komunikacji między poszczególnymi członkami grupy
 • zdolność podejmowania decyzji w grupie
 • świadomość wpływu grupy na zachowania jednostki
 • umiejętność wykorzystania technik analizy podjętych decyzji

Dodatkowo, z racji nieantagonistycznego charakteru rozgrywki i stosunkowo prostych zasad, gra może spełniać także funkcje integracyjne.

Czas trwania: ok. 4 godzin


Tytuł narzędzia: Turniej Umiejętności Grupowych

Typ: Średni cykl gier

Prawa autorskie: ©Marcin Łączyński 2010, wszystkie prawa zastrzeżone

Wersja dokumentu: 1.2

Wstępny outline: Turniej umiejętności grupowych (komunikacja w grupie, organizacja pracy, współpraca) zorganizowany dla pracowników jest dobrą okazją do praktycznego ćwiczenia ich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w silnie motywującej atmosferze turnieju.

Turniej składa się z trzech gier rozgrywanych systemem pucharowym lub punktowym, prowadzących do wyłonienia osoby lub zespołu (w zależności od sposobu rozgrywania gier i liczby uczestników) o najlepszych umiejętnościach komunikacyjnych i najbardziej skutecznie współpracującego w grupie.

Mini gry (pojedyncza na około 60-70 minut) używane w turnieju obejmują:

grę „Konstruktorzy” – sprawdzającą i rozwijającą umiejętności komunikacyjne członków grupy, a także zdolność do przezwyciężania nieporozumień i empatycznego rozumienia stanowiska innych osób.

grę „Powódź” – sprawdzającą i rozwijającą umiejętność myślenia w kategoriach interesu grupowego, negocjowania rozwiązań najlepszych dla wszystkich członków grupy i rozwiązywania konfliktów

grę „Kupcy” – rozwijającą wzajemne zaufanie w grupie, a także zdolności organizacyjne jej członków.

Cel szkoleniowy: Turniej oprócz tego, że realizuje cele szkoleniowe związane z komunikacją i współpracą w grupie, ma także walory rozrywkowe i jest atrakcyjnym narzędziem do użycia na wyjazdach integracyjnych i motywacyjnych dla pracowników:

Udział w turnieju ćwiczy następujące zdolności związane z procesem współpracy w grupie:

–  Umiejętność samodzielnej oddolnej organizacji grupy i efektywnego podziału pracy
–  Orientacje na cel grupowy w działaniuo   poszanowanie dla wypracowanych przez grupę wartości i norm
–  Umiejętności rozwiązywania konfliktów
–  Zdolność do budowania zaufania w pracy grupowej
–  Umiejętność komunikacji w grupie, jasnego określania własnych oczekiwań co do przebiegu pracy grupowej i rozumienia        uwarunkowań komunikacyjnych drugiej strony
–  Świadomość własnego stylu pracy grupowej

Efektywność i pomiar realizacji celów szkoleniowych: Wstępny efekt szkolenia mierzony jest za pomocą krótkiej ankiety oceniającej zadowolenie osób biorących udział w Turnieju, ich motywację i ocenę przydatności takiego sposobu ćwiczenia pracy w grupie.

Grupa uczestników: do 15-20 uczestników na jednego trenera,

Czas trwania: 20 minut wprowadzenia, Gra 1 (60 minut), 20 minut przerwy, Gra 2 (60 minut), 10 minut przerwy, 25-40 minut omówienie pierwszych dwóch gier, Gra 3 (60 minut), 20 minut przerwy, ogłoszenie wyników (15 minut).

Uwagi: Turniej wspomagany formularzem Excell obliczającym wyniki wszystkich drużyn – konieczna dobra znajomość obsługi programu Excell przez osobę wprowadzającą wyniki.

Powrót na górę strony