Skuteczne prowadzenie negocjacji

W warunkach dużej konkurencji między przedsiębiorstwami sukces osiągają te, które potrafią wypromować i sprzedać swój produkt, a także skutecznie prowadzić negocjacje. Doskonalenie metod i technik negocjacyjnych, umiejętności precyzowania celu negocjacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów są nieodłącznym elementami każdego rzetelnego szkolenia dla handlowców obejmującego zagadnienia negocjacji handlowych. Celem negocjacji handlowych jest rozwiązanie konfliktu z partnerem biznesowym. Szkolenia dla handlowców pokazują jak osiągnąć swój cel handlowy z poszanowaniem interesów drugiej strony. Szkolenia dla handlowców z negocjacji handlowych  doskonalą tym samym umiejętności komunikacyjne kursantów. W szkoleniach dla handlowców nie należy również pomijać zagadnień związanych z samym przygotowaniem negocjacji handlowych, które jest bardzo ważne dla osiągnięcia zamierzonego celu, a więc do maksymalizacji zysków. Regularne organizowanie szkoleń dla handlowców naszej firmy warunkuje więc maksymalizację zysków przedsiębiorstwa, a maksymalizacja zysków jest ostatecznym celem biznesowym każdej firmy.

Inwestycje w kadry i rozwój kadr

W ramach Priorytetu drugiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” istnieje możliwość skorzystania z różnorodnych szkoleń dla osób zatrudnionych. Działanie 2.1 tego priorytetu „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” skierowane jest na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje w kadry. Inwestycje w kadry i rozwój kadr jest koniecznym warunkiem rozwoju firmy. W ramach PO KL możliwe jest zorganizowanie np. szkoleń handlowców dla potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa tzn. np. doskonalenie kompetencji sprzedażowych skoncentrowane na sprzedaży konkretnego produktu. Takie szkolenia handlowców podlegają jednak wszystkim ograniczeniom związanym z pomocą publiczną i de minimis. Nasi pracownicy mogą też zgłosić się np. na otwarte szkolenia handlowców organizowane poza godzinami pracy (patrz Profit Pilot). Taki szkolenia handlowców są bardziej ogólne, skierowane na doskonalenie kompetencji sprzedażowych, ale nie uwzględniają specyfiki naszego produktu, nie są one jednak pomocą publiczną.